EÚS CBC SK-CZ: Prvé cezhraničné projekty predložte do konca mája 2008

Krátka správa:

22. mája 2008 informovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ktoré je riadiacim orgánom cezhraničného programu Európskej územnej spolupráce Slovensko – Česká republika), že prvý termín pre prijímanie žiadostí o finančný príspevok v 1. kole vzhľadom na harmonogram zasadnutí výborov zodpovedných za hodnotenie a schvaľovanie je 30. mája 2008.

V rámci prvého kola priebežnej výzvy je možné predložiť, resp. zaslať grantové žiadosti na MVRR SR v Bratislave do 14:00 hod a na infobode v ČR v Brne  do 17:00 hod.

Projekty predložené do uvedeného termínu, ktoré splnia hodnotiace kritéria budú zaradené na najbližšie zasadanie Spoločného monitorovacieho výboru, ktorý avizuje MVRR na 19. september 2008.

Kontakty:

 • Spoločný technický sekretariát programu CBC SR-CZ
  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
  Prievozská 2/B
  SK – 825 25 Bratislava 26

  Kontaktné osoby: 
  Ing. Ondrej Šeliga – vedúci oddelenia / projektový manažér STS, Tel.: +421 2 5831 7189, E-mail: ondrej.seliga@build.gov.sk,
  Fax: +421 2 5831 7584
  Web stránka: www.build.gov.sk; www.sk-cz.eu,
 • Výkon Infobodu pre SR-CZ program zaisťuje
  Centrum pro regionálni rozvoj ČR – Pobočka pro NUTS II Jihovýchod
  Dvořáková 44/14
  CZ – 602 00 Brno
   
  Kontaktné osoby: Monika Návojová, Tel.: +420 542 425 243, E-mail: navojova@crr.cz a Mgr. Iva Paďourková, Tel.: +420 542 425 243
  E-mail: padourkova@crr.cz
  Fax: +420 542 425 241
  Web stránka: www.crr.cz