EÚS: Program Stredná Európa 2007-2013 vyhlásil výzvu

Program Central Europe/Stredná Európa 2007-2013 je nástupcom B-Interregov (v prípade Slovenska Interreg III B – CADSES) z rokov 2000 – 2006 a poskytne 231 mil. eur na kooperačné partnerské projekty v regióne, kam patria regióny z členských a jedenej nečlenskej krajiny EÚ: Rakúsko , Česká republika , Nemecko (spolkové krajiny ležiace pri východnej hranici SRN), Taliansko (severné regióny), Poľsko , Slovensko a Slovinsko a Ukrajiny (západné regióny). Spolufinancuje ho Európsky fond regionálneho rozvoja  ( ERDF / EFRR ) sumou 231 mil. eur (viac ako 7,5 mld. Sk). Projekty by sa mali zameriavať na zvyšovanie regionálnej konkurencieschopnosti a kvality života v jednej zo 4 priorít programu: inovácie, dostupnosť (dopravy a informačných technológií), životné prostedie a konkurencieschopnosť a atraktivita miest a regiónov.

3. marca 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových žiadostí súkromného a verejného sektora, ktorá potrvá do 14. apríla 2008. Pripravené projekty je potrebné adresovať na spoločný technický sekretariát vo Viedni.

Po hodonotení predložených návrhov projektu vyberú zástupcovia zúčastňujúcich sa členských krajín tie najkvalitnejšie, ktoré predpokladajú najlepšie výstupy. Central Europe predpokladá vyčleniť na prvú výzvu necelú tretinu rozpočtu celého programu  67 mil. eur (2,19 mld. Sk).

Potenciálni žiadatelia môžu pri príprave projektov požiadať o usmernenie Spoločný technický sekretariát vo Viedni a kontaktné body v členských krajinách (v prípade SR Ministerstvo životného prostredia).

Informačné semináre sa budú konať:

  • 26. marec 2008, Praha ( ČR )
  • 31. marec 2008, Wroclaw (Poľsko)
  • 3. apríl 2008, Bled (Slovinsko).

Viac infomrácií a aj celý balík dokumentov pre žíadateľov lje možné získať na stránke programu www.central2013.eu. (http://www.central2013.eu )


Kontakty:

Odbor stratégií EÚ a ekonomického rozvoja mesta Viedeň
Spoločný technický sekretariát
e-mail: info@central2013.eu
tel. : +43 1 4000 76138
web: http://www.central2013.eu