Peniaze z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska sú už rozdelené

Pozadie

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM) sú dva samostatne finančné mechanizmy. Cieľom týchto grantov je prispievať k znižovaniu sociálnych a hospodárskych rozdielov v Európe. Nenávratné finančné prostriedky z týchto mechanizmov smerovali do deviatich prioritných oblastí a siedmich fondov. Do 30. apríla 2009 bolo v rámci 1. a 2. výzvy schválených 86 projektov.

Najúspešnejší žiadatelia a prioritné oblasti

V rámci NUTS II bolo v počte schválených projektov v rámci prvej výzvy najúspešnejším žiadateľom NUTS II Východné Slovensko, za ním nasledovalo Západné a Stredné Slovensko. Najúspešnejším žiadateľom druhej výzvy v rámci NUTS II bolo v počte schválených projektov Západné Slovensko.

K 15. 4. 2009 bolo konečným prijímateľom vyplatených viac ako 13,5 milióna eur, pričom väčšina platieb bude vyplatená počas implementácie projektov v ďalších obdobiach, keďže maximálna doba realizácie projektov je plánovaná na dlhšie obdobie. Najúspešnejšími prioritnými oblasťami boli v rámci prvej a druhej výzvy oblasti kultúrneho dedičstva, životného prostredia, ľudských zdrojov, výskumu a trvalo udržateľného rozvoja.

Formy čerpania

Finančné prostriedky bolo možné čerpať formou:

  • individuálnych projektov, kde minimálna výška príspevku zo zdrojov finančných mechanizmov bola 250 tis.eur
  • blokových grantov, ktoré boli zamerane na pomoc pri implementácii projektov, kde konečný užívateľ je príliš malý na to, aby jeho projekt bol z hľadiska efektívnosti nákladov administrovaný na individuálnej baze.

Vyhlásené výzvy

Úrad vlády SR, ktorý je Národným kontaktným bodom pre implementáciu FM EHP a NFM v Slovenskej republike vyhlásil počas prvého programovacie obdobia sedem výziev.

Prve tri výzvy boli vyhlásené v roku 2005. Zamerali sa na výber sprostredkovateľa fondu pre mimovládne organizácie, fondu pre výskum a fondu na podporu spolupráce medzi školami/štipendia. Prvá veľká výzva pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora bola  vyhlásená koncom roku 2005, pre žiadateľov zo súkromného sektora v roku 2007. V roku 2008 bola vyhlásená druha výzva pre žiadateľov zo sektora verejnej spravy a mimovládnych organizácií, ktorá bola zároveň poslednou výzvou vyhlásenou v období rokov 2004 – 2009.

Ďalšie výzvy vyhlásili sprostredkovatelia vrámci jednotlivých fondov a blokových grantov: Nadácia Ekopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia SOCIA a SAIA, Slovenská akadémia vied, Nadácia na podporu občianskych aktivít a Slovenská inovatívna a energetická agentúra.

Nové programové obdobie

Prispievateľské krajiny prejavili ochotu pokračovať v poskytovaní finančnej pomoci v primeranej výške na zmiernenie ekonomických a sociálnych rozdielov v Európe aj po roku 2009. Pomoc sa poskytne prostredníctvom EHP grantov financovaných všetkými tromi donorskými krajinami a Nórskymi grantami financovanými Nórskym kráľovstvom. V súčasnosti prebiehajú negociácie medzi Európskou úniou a prispievateľskými štátmi o novom programovom období 2009 až 2014. Ich predmetom je najmä výška finančného príspevku, modalita, identifikácia prijimateľských krajín a prioritné oblasti.