Fond solidarity má byť pružnejší a rýchlejší

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn vo štvrtok (25.7.) predložil návrh reformy Fondu solidarity EÚ. Od svojho vzniku v roku 2002 Fond solidarity pomohol pri 52 katastrofách v celej Európe, okrem iného pri zemetraseniach, lesných požiaroch, suchách, búrkach a záplavách. Dvadsaťtri krajín dostalo podporu vo výške viac než 3,2 miliardy eur.

Slovensku pomohol fond zatiaľ dvakrát – v súvislosti ničivou víchricou v Tatrách v roku 2004 (5,7 mil. eur) a s povodňami v roku 2010 (20,4 mil. eur).

„Musíme byť pružnejší, keď chceme pomáhať krajinám pri obnove a oživení po katastrofách. Návrh Európskej komisie je jednoznačným vyjadrením solidárnej ochoty pomôcť regiónom alebo krajinám Európy, keď to najviac potrebujú,“ uviedol komisár Hahn. „Zmeny, na ktorých sme sa dohodli, urýchlia, sprehľadnia a zjednodušia požívanie Fondu solidarity. Mali by takisto motivovať krajiny, aby predovšetkým znásobili svoje úsilie pri prevencii a zvládaní katastrof.“

Návrh úpravy nariadenia sa teraz postúpi na schválenie Európskemu parlamentu a členským štátom. Komisia verí, že novela by sa mohla zaviesť ešte pred voľbami do EP  v máji 2014.

Kľúčové reformy

Zjednodušením existujúcich pravidiel sa bude môcť pomoc vyplatiť rýchlejšie, než je tomu v súčasnosti. Procedúra poskytnutia pomoci je totiž zdĺhavá – k vyplatenie grantu v súčasnosti obyčajne dôjde asi rok od udalosti.

Objasní sa rozsah pôsobnosti Fondu solidarity tým, že sa obmedzí na prírodné katastrofy a rozšíri na suchá, čím sa eliminujú súčasné právne nejasnosti a predíde sa odmietaniu žiadostí, ktoré nespĺňajú podmienky. Komisia tiež navrhla rozšíriť fond na katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, ktoré sú priamym dôsledkom prírodnej udalosti, tzv. kaskádový efekt, ako v prípade nehody vo Fukušime.

Po prvýkrát sa počíta sa aj s možnosťou poskytovania zálohových platieb na požiadanie, a to do výške 10 % predpokladaného príspevku, avšak max. do 30 miliónov eur.

Jasnejšie sa vymedzujú pravidlá týkajúce sa oprávnenosti využívania fondu v prípade regionálnych katastrof zavedením jednotnej prahovej hodnoty škody na poskytovanie pomoci na úrovni 1,5 % regionálneho HDP stanoveného na úrovni NUTS 2.

Kratší administratívny postup sa dosiahne aj zjednotením dvoch etáp schválenia a vykonávania do jednej dohody.

Reforma tiež podnecuje krajiny, aby kládli väčší dôraz na prevenciu, a to zavedením ustanovení o implementácii efektívnych preventívnych opatrení rizika katastrofy, ako sú požiadavky na podávanie správ pred a po žiadosti. Komisia bude môcť znížiť alebo zamietnuť grant, ak štát opakovane porušil svoje záväzky vyplývajúce z európskej legislatívy. Ak napríklad členský štát neaplikoval ustanovenia smernice o povodniach (2007/60/ES) a EK voči nemu zahájila konanie, grant sa zníži alebo zamietne. Toto ustanovenie sa má použiť v prípade, že dôjde k opakovanému výskytu podobnej katastrofy tej istej povahy.

Základné princípy fondu ostávajú nezmenené, rovnako spôsob jeho financovania mimo bežného rozpočtu EÚ. Z Fondu solidarity Európskej únie sa poskytuje finančná pomoc 28 členským štátom a kandidátskym krajinám (dnes Turecko a Čierna Hora). V zásade je pomoc z fondu obmedzená na financovanie núdzových opatrení, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci. Škoda spôsobená súkromným osobám alebo straty na príjmoch sa z fondu financovať nedajú.