Granty EHP a Nórska: 10,1 mil. eur na podnikanie

Od 19. novembra 2007 do 21. januára 2008 sa otvára ďalšia výzva na projekty financovaná Nórskym finančným mechanizmom a Finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA granty). Tentoraz sa zameriava výlučne na súkromný sektor z celého územia Slovenskej republiky – malých a stredných podnikateľov. Zameranie projektov sa dotýka viacerých oblastí: ochrany životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie, biopalív, kultúrneho dedičstva, práce s mládežou, zaradenia žien na trh práce, podporu menšín, integrovaného vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím, zdravia a starostlivosti o deti, ale aj výskumu,  regionálnej politiky a cezhraničných aktivít.

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku je 250 000 eur (podľa aktuálneho kurzu NBS približne 8,3 mil. korún). Podporu súkromného sektora upravujú osobité schémy štátnej pomoci, ktoré určujú pre druh činností a konkrétne regióny rozdielnu intenzitu pomoci. Najvyšší príspevok majú šancu získať malí a strední podnikatelia z mimobratislavských regiónov (NUTS II – Východné,  Stredné a Západné Slovensko) – až 50% z nákladov projektu. O niečo nižšia bude pomoc pre projekty výskumného charakteru, či projektov pre priemyselný vývoj. Bez podpory ostane poľnohospodásrtvo, rybolov, dobývanie uhlia, či podpora distribučných sietí pri exporte.

Pre jednotlivé prioritné oblasti výzvy je vymedzených od 900 tisíc do takmer 2 mil. eur. To dáva šancu najviac pre 40 projektov, každý za minimálne 15 miliónov korún. Situácia však môže byť aj opačná, ak sa kompetentné orgány rozhodnú podporiť len veľké projekty a ujde sa tak približne na 7 projektov, každý za jednu oblasť. Výzvu zverejnil Náordný kontaktný bod pre oba finančné mechanizmy, ktorým je Úrad vlády SR, na ktorý sa potencionálni žiadatelia môžu obracať s konkrétnymi otázkami k výzve. EurActiv.sk vám ponúka stručnú analýzu tejto novej výzvy.

Trvanie výzvy: 19. november 2007 – 21. január 2008 do 14.00 hod. Všetky podporené projekty musia byť ukončené do konca apríla 2011.

Typ fondu:

 • Nórsky finančný mechanizmus (NFM)
 • Finančný mechanizmus EHP (FM EHP)

Vyhlasovateľ  a kód výzvy: Úrad vlády SR / Národný kontaktný bod, kód „0607“

Oprávnené územie (geografický rozsah) a oprávnení žiadatelia:

 • Slovensko – NUTS I: všetky regióny. Výška nenávratného príspevku sa líši podľa regionálnej mapy poskytovania štátnej pomoci
 • Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
 • súkromný sektor – malé a stredné podniky (do 250 zamestnancov, ročný obrat menej ako 50 mil. eur) registrované a podnikajúce na území SR
 • projekty je možné realizovať iba v jednom regióne podľa clenenia v zmysle výzvy.

Oblasti podpory a aktivity:

A. Ochrana životného prostredia:

 • skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo,
 • zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie skleníkových plynov na Slovensku,
 • skvalitnenie odpadového hospodárstva na samosprávnej úrovni,
 • zníženie starých environmentálnych záťaží životného prostredia a bezpečné nakladanie s nimi,
 • zníženie straty biodiverzity a zachovanie prirodzených biotopov.

B. Podpora trvalo udržateľného rozvoja:

 • podpora obnoviteľných zdrojov energie,
 • podporovanie využívania biopalív a alternatívnych zdrojov energie na úrovní obcía regiónov, podpora potravinovej bezpečnosti,
 • správa a bezpečnosť dopravy.

C. Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva:

 • integrovaná ochrana a rozvoj objektov kultúrneho dedičstva,
 • ochrana, prezentácia a zlepšenie podmienok pre kontrolu pohybu hnuteľných predmetov kultúrneho dedičstva,
 • kultúrne dedičstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja.

D. Rozvoj ľudských zdrojov:

 • vytváranie centier mládeže pre mimoškolské aktivity vrátane preventívnych opatrení proti zneužívaniu drog,
 • integrované vzdelávanie a práca so zdravotne postihnutými a mládežou s osobitnými potrebami,
 • programy na podporu rodovej rovnosti,
 • podpora programov sociálnej integrácie a vzdelávania pre menšiny,
 • umožnenie ženám a dievčatám zaradenie na trh práce prostredníctvom programov na vytváranie pracovných príležitostí a inovačných programov.

E. Zdravie a starostlivosť o deti:

 • rozvoj sociálnych služieb pre rodinnú starostlivost,
 • skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb na samosprávnej úrovni,
 • podpora kvalitnej zdravotnej starostlivosti v materstve a služieb plánovaného rodičovstva,
 • ochrana a podpora obetí násilia v rodinách ako aj podpora útulkov.

F. Výskum:

 • výskumné činnosti vo všetkých oprávnených oblastiach Finančného mechanizmu EHP a/alebo Nórskeho finančného mechanizmu.

G. Regionálna politika a cezhraničné aktivity (len NFM):

 • rozvoj súkromného sektora na miestnej a regionálnej úrovni.

Rozpočet výzvy a prerozdelenie prostriedkov: Finačný mechanizmus EHP – 4 678 400 EUR a Nórsky finančný mechanizmus: 5 427 400 EUR.

 • Ochrana životného prostredia – 902 100 EUR
 • Podpora trvalo udržatelného rozvoja – 1 587 200 EUR
 • Zachovanie európskeho kultúrneho dedicstva – 1 966 700 EUR
 • Rozvoj ľudských zdrojov – 1 532 700 EUR
 • Zdravie a starostlivosť o deti – 902 100 EUR
 • Výskum – 1 587 200 EUR
 • Regionálna politika a cezhranicné aktivity – 1 627 800 EUR

Minimálna a maximálna výška príspeku na projekt: od 250 000 eur po objem alokácie pre danú prioritnú oblasť

Minimálna výška spolufinancovania zo strany žiadateľa: 50 – 80%.

 • a) 50% oprávnených nákladov pri poskytnutí pomoci pre región Východné, Stredné a Západné Slovensko.
 • b) 20% oprávnených nákladov pri poskytnutí pomoci pre Bratislavský kraj, konkrétne pre okresy a mestské casti: Okres Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava – mestské casti Cunovo, Jarovce, Rusovce, Okres Malacky, Okres Senec.

Intenzita pomoci je stanovená v súlade so stropom regionálnej investičnej pomoci v nadväznosti na rozhodnutie EK  K(2006) 3975 o novej regionálnej
mape štátnej pomoci pre Slovenskú republiku platnej na roky 2007 – 2013. V prípade projektov zameraných na priemyselný vývoj a výskum je strop maximálnej intenzity ešte nižší. 

Typ projektu: individuálne projekty

Oprávnené náklady:

 1. Nákup pozemkov
 2. Nákup nehnutelností
 3. Obstaranie hmotného investicného majetku vrátane použitého zariadenia
 4. Stavebné práce
 5. Nákup hardware a software
 6. Priame náklady suvisiace s projektom:

(a) personálne náklady,
(b) náklady na nástroje a zariadenia v rozsahu a v trvaní, ako sa použili vo výskumnom projekte.;
(c) náklady na poradenstvo a rovnocenné služby použité výlucne na výskumnú činnost vrátane výskumu, zakúpených technických poznatkov a patentov alebo licencií z vonkajších zdrojov za trhové ceny, ak sa transakcia vykonala nezávisle a neobsahuje žiadny prvok nepovoleného dohovoru. (sa považujú za oprávnené iba do výšky 70 % celkových oprávnených nákladov projektu).
(d) dalšie priamo vynaložené režijné náklady vyplývajúce z výsledku výskumného projektu;
(e) iné prevádzkové náklady, vrátane nákladov za materiály, dodávky a podobné produkty priamo vyplývajúce z výskumnej cinnosti.

Neoprávnené náklady

 1. náklady na obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku vynaložené pred schválením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
 2. mzdové náklady a náklady na zdravotné a nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti platené príjemcom pomoci podla osobitných predpisov nesúvisiace s realizáciou projektu,
 3. náklady na jednoduché nahradenie zastaralých strojov / prístrojov / zariadení novými strojmi / prístrojmi / zariadeniami s takou istou výkonnostou,
 4. odpisy,
 5. náklady vynaložené príjemcom pomoci v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu,
 6. náklady vynaložené na obstaranie dopravných zariadení a dopravných prostriedkov,
 7. daň z pridanej hodnoty, ak je príjemca pomoci platcom DPH,
 8. bankové poplatky, colné a danové poplatky,
 9. platené úroky, pokuty a penále,
 10. prevádzkové náklady s výnimkou nákladov podla bodu 2 písm. e),
 11. finančné a iné poplatky a výdavky na právnické služby,
 12. náklady príjemcu pomoci na následné kontrolné audity,
 13. iné nešpecifikované náklady bezprostredne nesúvisiace s realizáciou projektu. 

Nevyhnutné dokumenty pre správne vypracovanie žiadosti:


Kontakty: 

Úrad vlády SR – Národný kontaktný bod, odbor riadenia a implementácie finančných mechanizmov
Námestie slobody 1
SK – 813 70 Bratislava 1
Tel.:  02/57295 522
Fax: 02/5443 0056
E-mail: eeagrants@vlada.gov.sk  

Informácie poskytuje zodpovedný odbor v pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 a 13.00-15.00.

Webstránka zverenenej výzvy je tu: