Granty pre komunitnú angažovanosť na východe

Zdroj: Wikimedia

Program hľadá rozvojové projekty v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji pripravené a realizované v multisektorových partnerstvách. Znamená to spoluprácu aspoň dvoch organizácií z rôznych sektorov v spoločnosti (napr. nezisková organizácia a samospráva, nezisková organizácia –podnikateľský subjekt…). Program sa zameriava na komunity a nápady na svojpomocné riešenia reálnych a konkrétnych miestnych problémov a na podporu dlhodobých partnerstiev na miestnej úrovni. Keďže grantový program je financovaný spoločnosťou US Steel Košice, vyzýva špeciálne povzbudzuje k predkladaniu projektov, ktorých sa aktívne zúčastňujú jeho zamestnanci, prípadne zamestnanci dcérskych spoločností.

Administrátorom programu je Karpatská nadácia, pričom ide už o v poradí piatu výzvu. Uzávierka na predkladanie projektov je 3. február 2012. Tematicky musia spadať pod jednu z dopredu zadefinovaných oblastí –

  • bezpečnosť,
  • deti a mládež,
  • environmentálne programy a vzdelávanie,
  • kultúrna identita a cezhraničná spolupráca a 
  • šport.

Maximálna suma na jeden projekt je nastavená na 3300 eur, pričom celkový objem grantového programu je 27 000 eur. Spolufinancovanie zo strany realizátorov sa očakáva na úrovni 10 %.  Výberová komisia pozostáva podľa výzvy z nezávislých odborníkov na komunitný rozvoj a neziskové projekty a zástupcov U.S. Steel Košice. Sleduje plnenie dopredu stanovených kritérií (riešenie jasne definovaného problému, inovatívnosť, osoh pre veľkú časť komunity, aktívne zapojenie, mobilizácie miestnych zdrojov , merateľnosť výsledkov ..) ako aj rovnomernú regionálnu distribúciu podporených projektov.

Kompletné podmienky a materiály k žiadosti o grant nájdete na stránkach Karpatskej nadácie, ktorá poskytuje konzultácie v prípade nejasností pri formulovaní žiadosti o grant. Nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Je tiež členom prestížnej medzinárodnej siete Karpatských nadácií – International Carpathian Foundation Network.