Implementácia štrukturálnych fondov začiatkom júla 2006

eú, ústava

 

Krátka správa

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond bol jedným zo základných a požadovaných kritérií pre vstup SR do EÚ. Išlo o vytvorenie elektronickej podpory procesov riadenia čerpania štrukturálnych fondov EÚ. Kompletný systém bol vytvorený podľa požiadaviek a kritérií Centrálnej kontraktačnej jednotky (CFCU). Zahájenie činnosti systému ITMS bolo 1.5.2004, dňom vstupu Slovenskej republiky do EÚ. Systém prepája všetky riadiace orgány operačných programov a sektorových operačných programov Národného rozvojového plánu SR na roky 2004 – 2006 a prístup do neho majú aj všetky dielčie sprostredkovateľské orgány.

Podľa aktuálneho výstupu k 7. júlu 2006 bol stav implementácie ŠF ako to uvádzajú tabuľky. Výrazný je počet zamietnutých projektov, na prípravu ktorých žiadatelia vynaložili nemalé prostriedky. V prehľade chýbajú informácie o čerpaní pre SPD Interreg IIIC a IIIB, kde riadiacim a platobným orgánom sú inštitúcie mimo Slovenskej republiky. (pre INTERREG IIIC – Zóna East je to Magistrát mesta Viedeň a Ministerstvo hospodásrtva Talianskej republky, pre INTERREG IIIB CADSES je to Ministerstvo dopravy a infraštruktúry Talianska).

Stav v podávaní europrojektov a ich finančný rámec ŠF do 7.7.2006

Operačný program

Počet prijatých  projektov

Počet schválených projektov

Počet zazmluvenných projekto v

Počet zamietnutých  projektov

SOP Priemysel a služby / MH SR / ERDF

1172

353

295

791

SOP Ľudské zdroje / MPSVR&MŠ SR / ESF

2067

539

522

725

SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka / MP SR / EAGGFu & FIFG

2825

1226

1206

462

OP Základná infraštruktúra / MVRR SR / ERDF

3317

1268

636

765

JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 2 / MVRR SR / ERDF

252

148

117

95

JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 / MPSVR SR / ESF

666

209

201

139

CIP INTERREG IIIA / MVRR SR / Rakúsko – SR

340

76

62

4

CIP INTERREG IIIA / MVRR SR / Poľsko – SR

399

70

61

3

CIP INTERREG IIIA / MVRR SR / SR – ČR

216

102

74

17

NP Program susedstva / MVRR SR / Maďarsko-SR-Ukrajina

444

40

37

 

EQUAL 

224

104

102

58

Celkový súčet

11922

4135

3313

3059

 

Operačný program

Celková hodnota prijatých projektov

Celková hodnota schválených projektov

Celková hodnota Zazmluvnené projekty

Celková hodnota zamietnutých projektov

SOP Priemysel a služby / MH SR / ERDF

47.815.307.905 Sk

13.262.539.494 Sk

10.855.103.684 Sk

31.752.011.981 Sk

SOP Ľudské zdroje / MPSVR&MŠ SR / ESF

18.364.881.579 Sk

10.025.568.973 Sk

9.956.302.506 Sk

2.987.177.725 Sk

SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka / MP SR / EAGGFu & FIFG

33.075.372.471 Sk

12.314.082.715 Sk

12.224.821.380 Sk

4.731.450.357 Sk

OP Základná infraštruktúra / MVRR SR / ERDF

77.020.759.104 Sk

29.158.555.656 Sk

14.883.188.602 Sk

20.761.932.479 Sk

JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 2 / MVRR SR / ERDF

5.146.864.462 Sk

2.863.402.785 Sk

2.109.086.921 Sk

2.239.766.822 Sk

JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 / MPSVR SR / ESF

4.141.644.360 Sk

1.172.691.757 Sk

1.125.473.257 Sk

627.516.342 Sk

CIP INTERREG IIIA / MVRR SR / Rakúsko – SR

1.685.715.323 Sk

322.957.279 Sk

269.131.860 Sk

10.413.098 Sk

CIP INTERREG IIIA / MVRR SR / Poľsko – SR