INTERACT II: (neznámy) pomocník územnej spolupráce

Krátka správa

INTERACT je širšej verejnosti málo známy pojem. Slovenské prihraničné územia poznajú hlavne bilaterálne cezhraničné programy, viaceré regióny, vysoké školy, samosprávy a združenia boli už partnermi medziregionálnych (C-čkových) a nadnárodnýchy (B-čkových) INTERREGov. Avšak o podpornej štruktúre a technickej asistencii pre regionálnu spoluprácu (teraz už pre „územnú spoluprácu“) sa veľa nehovorilo a ani nepublikovalo.  

V čase výziev z INTERACTu 2002-2006, či jeho prípravy sa príležitostne zmienili o tejto aktivite portály úradu vlády a ministerstva hospodárstva. V novom plánovacom období (2007 – 2013) dostáva INTERACT ako jeho národný kontaktný bod na starosť ministerstvo hospodárstva. Tento rezort plní obdobnú úlohu pre kooperačný program INTERREG IVC. Najviac územných kooperačných programov dozoruje a v prípade slovensko-českého programu aj riadi ministerstvo výstavby (CBC programy).  Ministerstvo životného prostredia koordinuje tiež dva programy z tzv. transnárodnej spolupráce – Central Europe a South East Europe.

INTERACT je nástrojom budovania kapacít a medzinárodného manažmentu skúseností. Z nástrojov, dokumentov a štúdií, ktoré poskytuje jeho stránka sa dajú získať mnohé užitočné poznatky, riešenia a skúsenosti ako implementovať projekty spadajúce do INTERREGov a najnovšie do Európskej územnej spolupráce. Sú určené hlavne pre pracovníkov riadiacich štruktúr programov, implementačných zložiek a konečných prijímateľov pomoci na projekty spadajúce pod územnú spoluprácu, ako aj ďalším odborníkom na cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj. Expertov INTERACTu využila Komisia napríklad aj pri príprave nového kooperačného program s okolitými krajinami (ENPI CBC).

V lete sa pokračovateľ INTERACTu dostal na stôl slovenskej vláde, ktorá s ním súhlasila. Koordinátori prípravy programu s ním potom išli do Bruselu a Komisia ho schválila v utorok (4. decembra 2007). Tak bývalá iniciatíva pokračuje  ako spoločný nadnárodný program, v ktorom nefigurujú len členské krajiny EÚ, ale aj Nórsko a Švajčiarsko a predstavuje „tzv. program technickej pomoci pre jednotlivé zamerania cieľa Európska teritoriálna spolupráca“, ako uvádza v správe ministerstvo hospodárstva.

Na nadnárodnej úrovni sa v programe veľa nemenilo, naďalej je tu medzinárodný monitorovací výbor, šéfuje programu úrad rakúskeho kancelára a v Rakúsku prebieha aj jeho certifikácia a audit. Infobody (kontaktné body) sú vo Valencii, (Španielsko), Viborgu ( Dánsko), v Turku (Fínsko) a v susednej Viedni, kde je aj technický sekretariát.

Hlavná úloha MH SR bude podpora aktérov na národnej úrovni pri zabezpečení efektívnejšej a účinnejšej implementácie programov v rámci Cieľa EÚS. Program už bude realizovaný cez ročné plány aktivít a nebudú v ňom žiadne výzvy. Slovensko ročne spolufinancuje rozpočet programu približne sumou okolo 25 000 eur, dodáva pre EurActiv Marek Hajduk z ministerstva hospodárstva.  


Kontakty :


Národný kontaktný bod
Ministerstvo hospodárstva SR
Sekcia podporných programov / Odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

Kontaktná osoba:
PhDr. Marek Hajduk, riaditeľ odboru
e-mail:
hajduk@economy.gov.sk

Tel: 02/4854 2513, -512
Fax: 02/4854 5036

Web: http://www.interact-eu.net