INTERREG IVC má od Komisie zelenú, prvá výzva už o 2 dni

Krátka správa

Hneď po odobrení INTERREGu IVC Európskou komisiou zasadal 11. septembra 2007 aj Monitorovací výbor programu. Súhlasil, že verejná výzva na predkladanie projektov bude slávnostne vyhlásená v Lisabone 21. septembra 2007 s termínom uzávierky 15. januára 2008.

Programová komisia spracovala operačný program do konečnej podoby v apríli 2007 a predložila ho na posúdenie Komisii. Vláda SR schválila program v júni 2007 a do programu zainteresovala ministerstvo hospodárstva (MH SR), ktoré bude plniť úlohu „národného kontaktného bodu“. MH SR gestoruje aj program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013.

Rozpočet INTERREGu IVC predstavuje 321 mil. eur a spolufinancovať jeho projekty bude ERDF. Výška národného spolufinancovania od projektových partnerov pri realizácii spoločných projektov je 25 % (krajiny EÚ-15) a 15 % pre členské štáty, ktoré vstúpili po roku 2004. Pre Slovensko na 7 rokov pripadne “teoretické pomerné množstvo peňazí”, ktoré nepresiahne pár miliónov.

Zameranie programu je na rozvojové regionálne politiky pre inovácie, poznatkovú ekonomiku, životné prostredie  a predchádzanie živelným pohromám. Podporené budú rôzne druhy ineterregionálnych kooperačných projektov a sietí.

Štruktúra programu pozná dve priority:

 • 1. Rieši inováciu a znalostnú ekonomiku, pričom sa sústreďuje najmä na podtémy inovácie, výskum a technologický rozvoj, podnikanie a MSP , informačná spoločnosť, zamestnanosť,  kvalifikácia a vzdelávanie.
 • 2. Sa zameriava na životné prostredie a prevenciu voči rizikám, najmä na podtémy ako prírodné a technologické riziká, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, biodiverzita a ochrana prírodného dedičstva, energia a trvaloudržateľná doprava, kultúrne dedičstvo a krajina.

Typy projektov:

 • 1. Regionálne iniciatívy iniciované aktérmi na regionálnej a miestnej úrovni zamerané na výmenu skúseností v konkrétnej oblasti politiky s cieľom identifikovať najlepšie praktiky a rozvinúť nové nástroje a prístupy k realizácii.
 • 2. „Fast Track Option“ (zrýchlená možnosť)  bude mať formu sietí regiónov s bohatými skúsenosťami v konkrétnej oblasti politiky a regiónov, ktoré sa chcú v danej oblasti zlepšiť. Cieľom je preniesť najlepšie praktiky do programov cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Riadenie programu:

 • Riadiaci orgán: Samosprávny región Conseil Regional Nord – Pas de Calais (región Nord-Pas de Calais) v Lille, Francúzsko;
 • Certifikačný orgán: Caisse des Depots (Pokladnica vkladov), francúzsky štátny úverový inštitút v Paríži;
 • Orgán auditu: medziministerský výbor pre koordináciu kontrol týkajúcich sa európskych štrukturálnych fondov (Commission Interministerielle de Coordination des Controles des actions cofinancees par les Fonds Structurels / CICC) rovnako so sídlom v Paríži;
 • Monitorovací výbor: Monitorovací výbor má maximálne dvoch zástupcov za jednu krajinu (EÚ 27, Nórsko, Švajčiarsko) – každá krajina má jeden hlas. Zástupcovia  Európskej komisie, riadiaceho orgánu, orgánu auditu, certifikačného orgánu a spoločného technického sekretariátu majú pri jeho zasadnutiach poradný hlas;
 •  Spoločný technický sekretariát/JTS: INTERREG IVC Lille, Francúzsko;
 • Pracovná skupina (nepovinná);
 • Národné kontaktné body (nepovinné) – SR – MH SR

Spoločný technický sekretariát bude mať medzinárodný personál a bude financovaný z rozpočtu technickej pomoci. Jeho celoeurópsku činnosť budú podporovať štyri “informačné body (IB)”, ktoré budú:

Výška finančnej alokácie ako aj témy spolupráce budú spresnené pri vyhlásení verejnej výzvy na predkladanie projektov na stránkach: www.interreg3c.net , www.interrreg4c.net a www.economy.gov.sk.