Klimatické ciele nesplníme bez podpory regiónov

Dohovor starostov

Boj proti klimatickým zmenám si vyžaduje viac než len podporu vlád štátov a skupiny primátorov veľkých miest. Výbor regiónov chce preto oživiť „Dohovor starostov“ a zapojiť do tejto iniciatívy všetky miestne a regionálne orgány.

Dohovor starostov je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je výrazne zlepšiť energetickú účinnosť v mestskom prostredí prostredníctvom oficiálneho záväzku miest znížiť emisie CO2. Ochotu pripojiť sa k tejto iniciatíve vyjadrilo už takmer sto miest z celej Európy, vrátane 15 hlavných miest.

V decembri budú finišovať rokovania o energeticko-klimatickom legislatívnom balíku, ktorý má byť základom európskej energetickej a klimatickej politiky na najbližších pár rokov.

Podpora z verejných zdrojov

Výbor regiónov prijal 26. novembra stanovisko „Prínos európskych regiónov k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klimatických zmien a energie s osobitným dôrazom na Dohovor starostov“. Je reakciou na Zelenú knihu Komisie o klimatických zmenách.

Miestne orgány budú podľa neho schopné presadzovať využívanie energie trvalo udržateľným spôsobom len ak získajú prístup k financovaniu z európskych a národných zdrojov, ktoré by koordinovala Európska investičná banka (EIB). Preto je potrebné preskúmať pravidlá poskytovania štátnej pomoci, aby mohli regionálne a miestne orgány podniknúť kroky v oblasti priemyselných zmien a preorientovať sa na čisté energetické technológie.

Koordinácia

Stanovisko tiež zdôrazňuje, že bez rámca cieľov zosúladených na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni a značného financovania zo strany EÚ a jednotlivých krajín sa cieľ 20% zníženia emisií nepodarí dosiahnuť. Do regionálneho alebo celoštátneho rámca je potrebné zakomponovať iniciatívy miestneho charakteru, aby sa tak dosiahol čo najväčší účinok a vytvorili sa možnosti pre vznik partnerstiev. Súčasťou miestnych akčných plánov budú musieť byť praktické nástroje na dosiahnutie cieľov vytýčených na európskej a národnej úrovni.

Výbor preto vyzval Európsku komisiu a členské štáty, aby:

  • upravili financovanie zo strany EÚ tak, aby sa zvýšil percentuálny podiel regionálnych prostriedkov na investície do zlepšovania energetickej účinnosti v domácnostiach,
  • zosúladili európske a národné iniciatívy v oblasti financovania a znížili tak byrokratickú záťaž,
  • sprístupnili pôžičky EIB miestnym a regionálnym orgánom, ktoré majú záujem investovať do programov na zlepšenie energetickej účinnosti, využívanie energie trvalo udržateľným spôsobom a znižovanie emisií CO2,
  • preskúmali pravidlá poskytovania štátnej pomoci, aby mohli regionálne a miestne orgány prijať okamžité opatrenia v oblasti priemyselných zmien a preorientovať sa na čisté energetické technológie.

Pozície

Autorka stanoviska Kay Twitchen (Británia, EPP) z Výboru regiónov upozorňuje: „Ak Dohovor starostov prijmú iba veľké mestá, môže sa z tejto iniciatívy stať iba symbolické gesto. Je načase, aby sa do tohto projektu zapojili všetky orgány na nižšej ako štátnej úrovni, obce a regióny, čím by sa rozšíril počet partnerov, ktorí sa iným spôsobom v praxi usilujú o dosiahnutie podobného cieľa. Malé obce je potrebné nabádať k tomu, aby sa zoskupovali v regionálnych sieťach.“

Predseda Výboru regiónov Luc Van den Brande, vyzval mestá a obce, aby podpísali Dohovor starostov. Zdôraznil význam úsilia na občianskej úrovni, ktoré je zamerané na zmiernenie dosahu klimatických zmien. „Dosahovanie výsledkov v boji proti klimatickým zmenám si bude vyžadovať, aby sa do riešenia tohto problému zapojili všetky úrovne správy a všetci občania.“

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs počas predstavenia Dohovoru starostov v sídle Výboru regiónov v apríli 2008 povedal: „EÚ sa svojím jednostranným záväzkom znížiť emisie stala lídrom na medzinárodnej scéne a mestá sa zase prihlásením k Dohovoru starostov dostanú na čelo boja proti globálnemu otepľovaniu. Prostredníctvom demokratických zastúpení, ktoré sú občanom najbližšie, dohovor zjednocuje Európanov v boji za spoločnú vec – ochranu planéty. Tam, kde ekonomika, ideológia či história obmedzujú možnosť konať na štátnej alebo medzinárodnej úrovni, môžu mestá a ich obyvatelia svojimi konkrétnymi záväzkami ukázať, že je možné čeliť výzvam klimatických zmien.“