Kľúčom k úspechu Dunajskej stratégie bude spolupráca

zdroj: TASR

Dunajská stratégia bude oficiálne zahájená v roku 2011 a jej všeobecným cieľom je podpora obchodu a hospodárskeho rastu medzi 14 zapojenými krajinami, a to aj pomocou zlepšenia dopravných koridorov. Zároveň dôjde k posilneniu cezhraničnej spolupráce v oblasti boja proti organizovanému zločinu a zavádzaniu politík na vylepšenie životného prostredia.

„Tieto makroregionálne stratégie sú novou formou spolupráce na efektívnejšie dosiahnutie našich cieľov,“ povedal eurokomisár pre regióny Johannes Hahn. Ten minulý týždeň (9. december) predstavil v Bruseli návrh Komisie na vytvorenie Dunajskej stratégie. Národné a regionálne vlády v súčasnosti tento návrh skúmajú.

Stratégia sa bude dotýkať oblasti, kde žije 115 miliónov obyvateľov a ktorá siaha od rieky Rýn v Nemecku až po pobrežie Čierneho mora v Bulharsku. „Radi by sme zaistili koordináciu a spoluprácu medzi regiónmi,“ povedal Hahn a dodal: „Ak budeme mať lepšiu spoluprácu, budeme môcť zlepšiť pridanú hodnotu európskych investícií.“

Ciele a konečné termíny

Jedným z hlavných bodov Dunajskej stratégie je zlepšenie dopravnej modality v regióne, s dôrazom na podporu rieky Dunaj ako koridoru na prepravu tovaru. Stratégia si preto stanovuje za cieľ, aby sa do desiatich rokov zvýšil počet prepravovaného nákladu o 20 percent. Podľa najnovších dostupných údajov sa na rieke Dunaj v roku 2007 preplavilo 50 milión ton tovaru, čo je však o 10 percent menej ako je potenciálna nosná kapacita rieky.

Komisia sa domnieva, že stanovovanie si cieľov je dôležité na to, aby sa mali štáty na čo upriamiť a mohli si určiť priority. Ciele by sa preto mali ešte viac rozvinúť v spolupráci s kľúčovými hráčmi a dokončené by mali byť predtým ako stratégiu oficiálne schváli Rada v júni 2011. „Myslím, že druhé makroregionálne zameranie je prvým, kde môžeme skutočne vidieť novú alebo adaptovanú filozofiu regionálnej politiky so silným zameraním na výsledky,“ povedal Hahn a dodal, že regionálna politika by sa mala orientovať viac na výsledky. Komisár privítal akčný plán, ale zároveň prízvukoval dodržiavanie konečných termínov pri rôznych opatreniach.

Niektorými z ďalších príkladov návrhov z dielne Komisie sú aj koridory pre nákladné vlaky a časy cestovania pre ľudí využívajúcich vlakové spojenie, znižovanie životného prostredia a zvyšovanie populácie rýb žíjúcich v Dunaju.

Mnohé ciele z Dunajskej stratégie prekrývajú ciele stratégie Európa 2020, ktorú európski lídri prijali v apríli tohto roku a ktorá v sebe zahŕňa meratelné ciele zamerané na vytváranie pracovných miest, znižovanie chudoby, nárast úrovne vzdelania a investície do výskumu a vývoja.

Implementácia a spravovanie

z: Flickr, autor: Klearchos Kapoutsis

Eurokomisár Hahn potvrdil, že na Dunajskú stratégiu nové prostriedky nebudú a ani sa neplánuje vytvorenie vlastného rozpočtu na financovanie jednotlivých opatrení stratégie. „Nie je to nutné, lebo v regióne je k dispozícii veľa prostriedkov z rôznych fondov, najmä z kohézneho fondu,“ vysvetlil Hahn.

Osem členských štátov EÚ, ktoré sú zároveň členmi Dunajského regiónu, spolu totiž dostali z regionálnych fondov Únie na súčasné sedemročné rozpočtové obdobie rokov 2007 až 2013 sumu približne 100 miliárd eur. „Väčšina z tých prostriedkov už bola alokovaná na projekty, ale stále sú tu dostupné fondy, ktoré umožnia financovanie projektov tejto stratégie. Cieľom je zlepšiť efektivitu týchto prostriedkov,“ povedal Hahn a dodal: „Chceme maximalizovať to, čo za naše prostriedky dostaneme.“

Komisia preto jednotlivým členským štátom navrhuje, aby sa ujali koordinovaných akcií v špecifických prioritných oblastiach tak, že každý štát by si zobral na starosti jednu alebo dve oblasti. Rozhodnutie o tom, ktorá krajina sa ujme ktorej priority by malo padnúť v priebehu prvej polovice roku 2011, kedy bude Maďarsko zároveň predsedníckou krajinou EÚ.

Na implementáciu stratégie bude dohliadať skupina, ktorá sa bude stretávať na báze pravidelnosti. Zároveň sa bude konať výročná konferencia, kde sa bude diskutovať o pokroku v dosahovaní výsledkov a o prekážkach a problémoch, ktorým jednotliví aktéri čelia.

V súčasnosti návrh hodnotia jednotlivé národné a regionálne vlády. Dunajskú stratégiu budú potom preberať ministri všetkých členských štátov na stretnutí Rady v apríli a lídri EÚ by ju mali schváliť na summite v júni 2011.