Kohézna politika by mala byť viac ako len milodarmi

foto: pastier pozoruje krajinu a preteky Tour de France, južné Francúzsko

Budúcnosť regionálnej a kohéznej politiky sa nedávno stala opäť predmetom ohnivých debát. Jedným z dôvodov je nezávislá správa, ktorú si v máji 2009 objednala Európska komisia. V správe sa odporúča podniknúť ďalšie reformy a zároveň tvrdí, že podľa súčasných dôkazov je dopad politiky „nedostatočný“.

Kohézna politika je podľa mnohých – a najmä podľa regionálnych orgánov – jednou z kľúčových stratégií EÚ. V súčasnosti je však neisté, či sa regionálnej politike podarí udržať si svoj veľký podiel na rozpočte Európskej únie (v súčasnosti je na túto politiku vyčlenená tretina rozpočtu). Zároveň sa uvažuje či a ako by sa mali regióny zapojiť do stratégie EÚ 2020 pre rast a zamestnanosť. Otázkou ostáva aj to, ako celú politiku zefektívniť.

Mnoho regionálnych hráčov vkladá veľké nádeje do španielskeho predsedníctva a dúfa, že sa počas neho podarí znovu oživiť diskusiu. Viacerí sa domnievajú, že pre Španielsko ako vysoko regionalizovanú krajinu bude zlepšenie kohéznej politiky jedným z kľúčových cieľov.

Kohézna politika musí ostať na čele agendy EÚ, hovorí Španielsko

Na Konferencii okrajových prímorských regiónov v meste Gijón španielsky minister pre územie Manuel Chaves povedal, že by bolo chybou ak by sa Európska únia vzdala Kohéznej politiky ako svojej kľúčovej priority.

Namiesto toho by sa podľa Chavesa mala stať oporou novej stratégie EÚ 2020, ktorá načrtáva ciele Európskej únie v oblasti rastu na najbližších desať rokov.

Vystúpil však proti postoju niektorých členských štátov, najmä z „Východnej Európy“, ktoré sa domnievajú, že len najchudobnejšie regióny by mali ťažiť z kohézneho fondu. Tieto prostriedky by sa nemali vnímať len ako nástroj prerozdeľovania či milodary, namietal.

Namiesto toho chce španielska stredopravicová vláda dosiahnuť reformu kohéznej politiky tak, aby z nej ťažili všetky regióny a aby sa stala hybnou silou trvaloudržateľného rastu a boja proti sociálnej exklúzii.

Nie obmedziť kohéznu politiku, ale ju vylepšiť

Chaves tiež kritizoval členské štáty, ktoré tlačia na obmedzenie či „renacionalizáciu“ budúcej kohéznej politiky. Španielsky minister varoval, že jeho predsednícka krajina bude silne proti krokom týchto národných vlád, ktoré sa budú snažiť spraviť zo svojich regiónov hlavných prijímateľov prostriedkov z Kohézneho fondu.

„Kohézna politika, ktorá vznikla ako rozvojová politika zameraná na určité oblasti, je jediným moderným prostriedkom Európskej únie v jej snahe o plnenie cieľov rozvoja  v rámci EÚ,“  povedal vplyvný regionálny komentátor Fabrizio Barca, generálny riaditeľ talianskeho ministerstva financií a autor Správy Barca, ktorú Komisia publikovala v apríli minulého roka.

Barca zároveň dodal, že „politika rozvoja všetkých oblastí Únie je nevyhnutná pre existenciu EÚ. Tí, ktorí mylne obmedzujú intervencie EÚ namierené voči „chudobným“ členským krajinám nesprávne usudzujú, že Kohézna politika je mechanizmom pre finančné prerozdelenie.“

Barca však upresňuje, že regionálna politika si vyžaduje zmenu smerovania, najmä s ohľadom na hodnotenie výsledkov získaných pomocou špecifických ukazovateľov. Žiada tiež o posilnenie úlohy Európskej komisie.

Postoje

Claudio Martini, predseda Toskánska a zároveň Konferencie okrajových prímorských oblastí vyjadril svoj súhlas s Fabriziom Barcom a zdôraznil, že „Kohézna politika je jedinou európskou politikou, ktorú zdieľa celé územie Európskej únie a ktorá pomáha každému Európanovi dať Európe tvár pomocou projektov, ktoré sa ich priamo dotýkajú.“

„Vymiznutie tejto politiky, hoci čiastočné, by spochybnilo samotný projekt Európskej únie ako takej,“ vyhlásil.

Španielsky minister pre územie Manuel Chaves tvrdí: „Sociálna a územná súdržnosť je sama o sebe prínosom a otázka konkurencieschopnosti sa nemôže využívať na jej  zničenie. Kohézia, teda súdržnosť, musí byť kľúčovým faktorom stratégie EÚ 2020 a musí zahŕňať celé územie EÚ, nie len cieľové regióny konvergencie.“

Podpredseda španielskej vlády zároveň povedal, že súčasťou stratégie EÚ 2020 by mali byť k vytvorenie spoločného trhu v oblasti energetiky a vytvorenie „jednotného digitálneho trhu“, zavedenie Európskej stratégie podporujúcej elektrické dopravné prostriedky či posilnenie politík vzdelania a výskumu.

Poznamenal tiež, že „na vytvorenie takejto stratégie potrebuje Európa sociálny pakt medzi podnikmi a pracovníkmi, nový model spravovania ako aj úvahu o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky“.