Kohézny fond má novú koncepciu finančného riadenia

Krátka správa

Dňom vstupu Slovenska do Európskej únie sme oprávnení čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych (ERDF , ESF ) a Kohézneho fondu ( KF ). V súlade so zákonom (Zákon č. 523/2004 Z. z.) o rozpočtových pravidlách verejnej správy je Kohézny fond súčasťou príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Prvá koncepcia pre KF  bola schválená pred 5 rokmi, ktorá bola postupne aktualizovaná v rokoch 2003 a 2006. Za oblasti projektov, ktoré sú spolufinancovateľné z Kohézneho fondu zodpovedajú ako riadiace orgány ministerstvo dopravy a ministerstvo životného prostredia.

Nová koncepcia finančného riadenia KF (verzia 4.0)  je platná od 1. júna 2007. Dokument zabezpečuje efektívny systém finančného riadenia fondu v súlade s právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Zároveň je nevyhnutný pre poskytovania finančných prostriedkov Spoločenstva pre programy spolufinancované z KF (NSRR 2007-2013), o ktorých v súčasnosti Slovensko ešte s Bruselom rokuje.

 • Zmeny v koncepcii súvisia so zjednodušením finančného riadenia Kohézneho fondu a jeho zjednotenia so systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov podľa požiadaviek dotknutých rezortov. Jednotlivé zmeny sa týkajú predovšetkým nasledovných oblastí:
 • sprostredkovateľské orgány pod platobným orgánom sú premenované na platobné jednotky;
 • rušia sa implementačné orgány vzhľadom na nejednoznačnú deľbu kompetencií medzi týmito orgánmi a sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom, s účinnosťou tejto Koncepcie budú všetky kompetencie týchto orgánov vykonávať výhradne sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom;
 • z dôvodu vyhnutia sa duplicitným informáciám sa s nadobudnutím účinnosti tejto Koncepcie rušia tzv. trojdohody medzi platobným orgánom a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou a implementačným orgánom;
 • zjednodušujú sa informačné toky pri predkladaní dokumentácie k žiadostiam konečných prijímateľov o platbu, faktúry už nie sú predkladané na platobný orgán, ale budú uchovávané na sprostredkovateľskom orgáne pod riadiacim orgánom, ktorý zodpovedá za ich kontrolu;
 • platby predfinancovania konečným prijímateľom nepodliehajú schváleniu platobného orgánu, ale až v momente jeho zúčtovania v rámci predloženej súhrnnej žiadosti o platbu;
 • zavádza sa súhrnná žiadosť o platbu na úrovni projektov s frekvenciou predkladania 1x v mesiaci;
 • certifikácia výdavkov platobným orgánom sa bude uskutočňovať nielen pri predkladaní žiadostí o platbu na EK, ale aj priebežne, tzn. pred schválením súhrnnej žiadosti o platbu na základe analýzy rizík.

S prechodom na nový systém platia aj tieto skutočnosti:

 • posledné súhrnné žiadosti o platbu spracúvané starým systémom sa budú predkladať do 15. mája 2007;
 • zmluvy s konečným prijímateľom je potrebné aktualizovať najneskôr k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto materiálu;
 • vnútorné manuály sprostredkovateľských orgánov pod riadiacom orgánom a platobných jednotiek je potrebné predložiť na platobný orgán najneskôr do 1.júna 2007.