Komisia predstavila novú lesnú stratégiu

Novým plánom, ktorý Komisia predstavila v piatok 20. septembra, reaguje na aktuálne výzvy, ktorým čelia lesy a sektor lesníctva. Lesy a iná lesná pôda pokrývajú 42 % povrchu EÚ (155 miliónov hektárov). Sú kľúčovým zdrojom na zlepšenie kvality života a tvorbu pracovných miest najmä na vidieku.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Ciolos zdôraznil potrebu správneho riadenia lesov. „Udržateľný manažment lesov, zaistenie ich ochrany, je kľúčový pilier rozvoja vidieka a jeden z princípov novej lesnej stratégie,“ uviedol.

Venuje sa aspektom toho, ako sa zdroje z lesa používajú na tvorbu tovarov a služieb, podčiarkuje jeho význam pre výrobu bioenergie, ale aj v boji proti klimatickej zmene  a ochrane biodiverzity. Pritom poukazuje aj na vplyv iných politík a aktivít, ktoré sa odohrávajú za hranicami lesa. Vyzýva na vznik Lesného informačného systému a zber celoeurópskych harmonizovaných informácií o lesoch.

Doterajšia stratégia sa datovala do roku 1998. Environmentalisti dlhodobo žiadali jej aktualizáciu. Nový dokument ich ale veľmi nepotešil.

Mimovládna organizácia FERN dúfala, že naplní potrebu koordinovanej akcie na ochranu lesov v Únii, ale to čo EK predstavila podľa nich lesy nezachráni. Naopak, vykazuje znaky minulej nesúrodosti a je výsledkom „interného odhadovania sa rôznych generálnych riaditeľstiev EÚ“.

EK zároveň predstavila koncepciu rozvoja drevospracujúcich sektorov – výroby papiera, celulózy, dreva či nábytku (F-BI, forest-based industries). Firmám má pomôcť čeliť výzvam ako globálna konkurencia, dodávky surovín, ciele politík v environmentálnej, energetickej a klimatickej oblasti, potreby vzdelávania, logistika či starnúca pracovná sila.

Audit: Bezvýsledná podpora pre súkromníkov

Implementáciu udržateľného riadenia lesa je možné podporiť z fondov na rozvoj vidieka a spolufinancovanie lesníckych opatrení podľa nariadenia o rozvoji vidieka  predstavuje hlavný prostriedok pre financovanie lesov na úrovni EÚ.

Asi 60 % lesov v EÚ je v súkromných rukách 16 miliónov majiteľov. Ich priemerná veľkosť je 13 ha. Vo väčšine členských štátov na východe a juhovýchode EÚ ale stále dominuje verejné vlastníctvo lesov.

Európsky dvor audítorov vydal vo štvrtok (19.9.) osobitnú správu, v ktorej posudzoval efektívnosť využitia peňazí z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov vo vybraných členských štátoch.

Zistil, že len niekoľko kontrolovaných projektov výrazne zvýšilo hospodársku hodnotu lesov, buď zlepšením hodnoty pôdy (vytvorenie lesných chodníkov a ciest) alebo hodnoty porastov (pestovateľské činnosti ako prerezávanie alebo prerieďovanie). Odhalili sa aj prípady neúmerne vysokej podpory.

Audítori konštatovali, že podpora EÚ pre súkromné lesy v tomto špecifickom opatrení, na ktoré je v aktuálnom rozpočtovom období (2007-2013) vyčlenených 535 miliónov eur, bola bez konkrétnych výsledkov. Členské štáty využili toto opatrenie na podporu operácií, ktoré nezodpovedali cieľom programu a ktoré by bolo vhodnejšie financovať prostredníctvom iných opatrení s rozdielnymi požiadavkami oprávnenosti a inými, spravidla nižšími mierami financovania podpory.