Komisia Slovensku pozastavila časť eurofondov

Ďalšími dotknutými operačnými programami (OP) sú Doprava, Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Vzdelávanie. Ak sa tak jednotlivým ministerstvám zodpovedným za riadenie OP nepodarí zistené nedostatky odstrániť, môže Slovensko prísť o časť prostriedkov z eurofondov. Len v prípade už pozastavených operačných programov pritom táto suma predstavuje viac ako 100 miliónov eur. Ingrid Ludvíková zo Zástúpenia EK na Slovensku ale ukľudňuje: „Z dôvodu plánovaných zmien v riadení a kontrole programov boli  platby dočasne prerušené. To však neznamená, že peniaze sú stratené.“

Návrh správy z auditu obdržalo Slovensko koncom júla tohto roku. „Slovenská strana teraz musí do troch mesiacov od obdržania varovného listu Komisiu informovať o nápravných opatreniach, ktoré podnikla. Tieto opatrenia by sa mali týkať najmä systémov pri overovaní výdavkov a prehodnotenia projektov s ohľadom na výsledky auditu,“ vysvetľuje Ludvíková.

Na základe prijatých opatrení potom Komisia pravdepodobne do 3-6 mesiacov rozhodne o ďalšom postupe. Pokiaľ usúdi, že nedostatky boli uspokojivo odstránené, plánované pozastavenie bude zrušené.

Príčiny nedostatkov

V prípade operačného programu Doprava sa kontrola týkala obdobia marca až júna 2010, teda obdobia pôsobenia exministra dopravy Ľubomíra Vážneho. Hlavné nedostatky boli podľa hovorcu rezortu Martina Krajčoviča identifikované vládnym auditom v oblasti riadiaceho a kontrolného systému projektov 7.prioritnej osi, teda Technickej pomoci.

Uviedol však, že „súčasné vedenie začalo na odstraňovaní zistených nedostatkov pracovať hneď ako získalo výsledky auditu od ministerstva financií, teda ešte pred upozornením z Európskej komisie.“ Ministerstvo financií je certifikačný orgán OP Doprava. Krajčovič tak predpokladá, že „EK na základe posúdenia predloženej dokumentácie prehodnotí svoje stanovisko a k pozastaveniu nepristúpi“.

Podobne situáciu rieši a hodnotí aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zodpovedné za OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tam audit „zistil pochybenia systémového charakteru. Hlavné nedostatky sa týkali výberového procesu, personálnych výdavkov a verejných obstarávaní,“ uviedla pre EurActiv hovorkyňa rezortu Daniela Šulcová.

V prípade Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vykonala audit samotná Európska komisia. Stalo sa tak v priebehu októbra až decembra 2010 a kontrola sa týkala operačného programu Vzdelávanie od začiatku jeho implementácie v roku 2007 až do konca septembra minulého roku. Vzhľadom na to, že audit ešte nie je dokončený a prebiehal priamo zo strany EK, nie je ministerstvo v súčasnosti oprávnené médiám poskytovať viac informácií. Hovorkyňa rezortu Miriam Žiaková však ubezpečila, že „nejde o problematické projekty, ani o zlé nastavenie operačného programu. Najčastejšie ide o zistenia týkajúce sa jednotlivých výdavkov v rámci projektov“.

Pozastavenie dvoch operačných programov

O niečo zložitejšia je situácia v prípade OP Informatizácia spoločnosti (OPIS) a Životné prostredie, kde už bola pomoc reálne pozastavená. V prípade prvého menovaného OP, ktorý je pod záštitou ministerstva financií, sa „jednalo najmä o zvýšenie efektivity v projektoch elektronické služby VÚC, nápravu hodnotiacich kritérií pre niektoré projekty a potrebu ich opätovného prehodnotenia. Tieto pochybenia boli označené ako systémové, teda vážne. Ostatné pochybenia boli minoritné, nakoľko boli nesystémové- teda nie chybou systému riadenia fondov,“ uviedol pre EurActiv generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti na ministerstve financií Miloš Molnár.

Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Beatrice Hudáková médiá ubezpečila, že v prípade OP Životné prostredie pozastavenie zatiaľ neohrozilo žiadne projekty. Tie sú totiž financované najprv zo strany štátu a Komisia ich prepláca až následne. Prípadné pozastavenie eurofondov tak môže ale zaťažiť štátny rozpočet, keďže Slovensko by nemuselo výdavky dostať späť.  

Ludvíková však ubezpečuje, že „dočasné prerušenie platieb je bežným nástrojom, ktorý bol od minulého roku uplatnený v približne 100 prípadoch v rámci celej EÚ. Deje sa vo všetkých členských štátoch, vrátane Veľkej Británie, Či Nemecka.“