Konkurz na post manažérov pre Regionálny operačný program

Krátka správa

Samosprávne kraje potrebujú podobne ako niektoré ústredné orgány štátnej správy posilniť personálne kapacity pre zvládnutie úloh, ktoré ich čakajú v súvislosti s tým, že sa stali sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacimi orgánom (SO/RO) pre Regionálny operačný program. Jeho zameranie je práve na podporu regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, preto – hoci to bolo sprevádzané vážnymi kompetenčnými spormi – časť administrácie programu bude v rukách samosprávnych krajov.

Vzhľadom na poverenie úlohami SO/RO budú mať úrady samosprávnych krajov na starosti časť administrácie spojenej s predkladaním projektov, na ktoré bude schvaľovaná nenávratná finančná pomoc, ich vyhodnocovaním, finančným manažmentov, ako aj následným monitoringom. Na tieto činnosti musia samosprávne kraje prijať nových pracovníkov, ktorí sú dostatočne vybavení nielen odbornou prípravou a praktickými skúsenosťami, ale aj výbornou znalosťou anglického jazyka.

Jedno také výberové konanie je aktuálne vyhlásené napríklad v Trenčianskom samosprávnom kraji. Jeho úrad hľadá do zamestnania podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme „projektových, finančných a monitorovacích manažérov na výkon činnosti sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačného programu 2007 – 2013“.

Požiadavky:

  • ukončené  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (uprednostnení budú uchádzači s ekonomickým vzdelaním a v odbore stavebníctvo a dopravná infraštruktúra),
  • prax pri implementácii štrukturálnych fondov EÚ,
  • anglický jazyk,
  • oprávnenie na verejné obstarávanie je vítané.

Pôjde o hlavný pracovný pomer na dobu určitú (1 rok) s možnosťou zmeny na dobu neurčitú. Žiadosť s motivačným listom a štruktúrovaným životopisom zasielať v termíne do 25. februára 2008 na adresu: Trenčiansky samosprávny kraj, Oddelenie personálneho manažmentu a miezd, Hviezdoslavova 1,  911 50 Trenčín.