Konvent má výhrady k novým programom pre eurofondy

Národný konvent o EÚ

Pozadie
 
30. november je konečný termín pre minstra Janušeka, aby mal na stole všetky podklady k NSRR vrátane operačných programov. Vláda Róberta Fica plánuje schvaľovať tieto dokumenty pred ich predložením Bruselu 6. decembra.

Členovia pracovných skupín Národného konvent o EÚ 28. novembra sa v diskusii vyjadrili aj k novým operačným programom (OP) pod aktualizovaným Národným strategickým referenčným rámcom na obdobie 2007 – 2013. Najviac pripomienok má NK k doprave, životnému prostrediu a regionálnemu operačnému programu. 

16. novembra zverejnili svoje zásadné pripomienky aj mimovládne organizácie a ich platformy k návrhu národného rámca.

Aktuálne rozdelenie eurofondov medzi operačné programy NSRR 2007 – 2013
Operačný program Riadiaci orgán % z alokácie v mil. eur
Regionálny operačný program MVRR SR 13,14 1 445
Životné prostredie MŽP SR 16,37 1 800
Doprava MDPaT SR 29,17 3 207
Výskum a vývoj MŠ SR 8,03 883
Informatizácia spoločnosti Úrad vlady SR 9,03 993
Konkurenciesch. a hosp. rast MH SR 7,02 772
Zamestnanosť a sociálna inklúzia MPSVaR SR 7,86 864
Vzdelávanie MŠ SR 5,46 600
Zdravotníctvo MZ SR 2,27 250
Bratislavský kraj MVRR SR 0,75 82
Technická pomoc MVRR SR 0,89 98
Spolu 100,00 10 994

Zdroj: MVRR SR – Návrh NSRR 2007 – 2013 (3. november 2006)

Poznámka: suma v eur je vyjadrená v bežných cenách roku 2004 bez spolufinancovania

Otázky

 • K operačným programom všeobecne:

Národný konvent navrhuje vláde:

 • nahradiť z definície horizontálnych priorít marginalizované rómske komunity pojmom marginalizované komunity alebo marginalizované skupiny obyvateľstva.
 • nešpecifikovať podorobne príjemcov pomoci. Takto dochádza k obmedzovaniu prístupu k fondom EÚ na strane možných prijímateľov pomoci a  jednotlivé riadiace orgány definujú konečných prijímateľov rôznym spôsobom, čo v prípade ponechania jestvujúceho stavu môže vyvolať značné komplikácie pri spustení a implementácii jednotlivých programov;
 • podporiť vznik verejno-súkromných partnerstiev (PPP) a to zaradením PPP (+ ich definícia) do prijímateľov pomoci vo všetkých operačných programoch;
 • zahrnúť cross-financing do všetkých operačných programov po jestvujúcom vzore v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
 • odstrániť prekrývajúcich sa priority a opatrenia medzi operačnými programami, ku ktorému v súčasnej podobe programov značne dochádza.
 •  OP Doprava

Je potrebné:

 • výrazne intenzifikovať rozvoj dopravnej infraštruktúry na východnom Slovensku a zaradiť do indikatívneho zoznamu prioritných projektov minimálne začatie prác na ceste Košice-Michalovce-HP Vyšné Nemecké/Užhorod a na ceste Prešov – Svidník – hranica SR/PR (Vyšný Komárnik/Barwinek).
 • prehodnotiť zadefinovanie jednotlivých indikátorov (príp. špecifikovať v OP akým spôsobom boli zadefinované), kde napriek veľkej alokácii sa zdajú indikátory výstupov na veľmi nízkej úrovni (hlavne dĺžka nových diaľnic TEN, počet nakúpených vozňov v železničnej doprave a dĺžka novovybudovaných a zrekonštruovaných ciest I. triedy).
 • OP Životné prostredie

V odporúčaniach sa navrhuje  presun zdrojov medzi jednotlivé priority, najmä do ochrany pred povodňami (až 10 % celkovej pridelenej sumy), čo by bolo možné znížením prostriedkov pre ochranu ovzdušia, ozónovej vrstvy  alebo v priorite zameranej na odpadové hospodárstvo.

V priorite venovanej ochrane ovzdušia, ozónovej vrstvy považuje Konvent za nadbytočný špecifický cieľ zameraný na ochranu ozónovej vrstvy, keďže v minulom období sa vybudovali už funkčné systémy zberu a recyklácie chladiarenských zariadení obsahujúcich hydrochlórfluoruhľovodíky a im podobné látky.

Pri odpadovom hospodárstve sa navrhuje vynechať špecifický cieľ, ktorý rieši podporu technológií minimalizujúcich vznik odpadov pri výrobe, nakoľko ide o prirodzenú environmentálnu požiadavku pre každú novo zavádzanú technológiu akejkoľvek výroby.

Rovnako je podľa Konventu potrebné predefinovať špecifický cieľ „Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie. Jeho formulácia  je  veľmi úzko zameraný na nebezpečný odpad zo zdravotnej, veterinárnej a poľnohospodárskej oblasti. Namiesto zhodnocovania odpadu sa hovorí prioritne o zneškodňovaní. Priorita by sa mala orientovať na zariadenia, ktoré dokážu v procese zhodnocovania nebezpečnú látku  (odpad) oddeliť od ostatného odpadu a následné ju chemicky, fyzikálne, termicky alebo iným spôsobom upraviť do stavu znovupoužiteľnosti alebo ju zneškodniť.

V odporúčaní vláde sa apeluje tiež ako pri doprave o dôraze pre Východné Slovensko. Tu by pomohla regionálna predalokácia, podobne ako v ROP.

 • Regionálny operačný program

Odborníci tu vidia prekrývanie sa priorít a opatrení s inými programami, preto navrhujú do vzorca, ktorým bola vypočítaná suma pre jednotlivé kraje zaradiť minimálne aj nezamestnanosť, ale účelné by bolo rozšíriť vzorec aj ekonomickú aktivita obyvateľstva, podiel obyvateľov pracujúcich v poľnohospodárstve a pod.

Formulácia projektov integrovanej dopravy spomína momentálne iba projekt integrovanej dopravy v Košiciach (KORID), čo diskriminuje ostatné mestá, ktoré potrebujú v svojom zázemí prepájať systémy verejnej dopravy. To podľa NK odporuje princípu rovnosti šancí;

Vláda by mala tiež zvážiť zadefinovanie indikátorov, kde pri podpore 2 100 projektov sa má vytvoriť približne 570 nových pracovných, čo predstavuje 0,27 novej pracovnej pozície miesta na projekt. Takto ROP iba minimálne prispieva k riešeniu vysokej nezamestnanosti v regiónoch a spochybňuje dopad jeho projektov.

Pozície

Pri zdôvodnení niektorých návrhov argumentoval NK nasledovne:

Nie všetci Rómovia zdieľajú rovnaké problémy a súčasne existujú v spoločnosti aj iné marginalizované skupiny, ktoré majú totožné problémy ako časť rómskeho obyvateľstva. Jestvujúcou definíciou sa popiera ďalšia horizontálna priorita a to rovnosť príležitostí (šancí).

Cross-financing (doslovne krížové financovanie) sa môže stať významným prvkom synergie jednotlivých operačných programov a dopadov jednotlivých projektov na rozvoj regiónov.

Pri OP Doprava sa výrazne podporuje západné a stredné Slovensko a len veľmi obmedzene sa bude riešiť zlepšenie dopravnej dostupnosti najzaostalejších a vyľudňujúcich sa častí Slovenska (juh a východ SR). To predurčuje podľa terajšieho návrhu, že do roku 2015 naďalej budú tieto regióny mať najhoršiu dopravnú dostupnosť.

IV. pracovná skupina uvítala zahrnutie integrovanej dopravy do priorít OP Doprava, ale zároveň apeluje na vládu SR na výraznejšiu koordináciu dopravnej politiky štátu (aj MDPT SR) vo vzťahu k vládou SR proklamovanej podpore integrovanej doprave a harmonizácii verejnej dopravy všeobecne.

Ďalšie kroky

 • 4. decembra 2006 sa uskutoční zasadnutie Národného konventu o EÚ – PS VII. Inštitucionálne otázky: Viacrýchlostná Európa: Šanca pre ďalšiu integráciu alebo krok k rozpadu EÚ?
 • 6. decembra 2006: Vláda SR prerokuje aktualizovanú podobu NSRR a operačných programov pre 2007 – 2013
 • január 2007: NK bude diskutovať  k operačným programom európskej  územnej spolupráce v rámci 3 cieľa európskej kohéznej politiky