Košice ako „Silicon Valley“

www.podmedomov.sk

Pozadie:

Spustenie jeho činnosti avizovali Východniari už vlani v lete. 26. januára 2007 v Košiciach konečne oficiálne predstavili nové združenie právnických osôb (z.p.o) Košice IT Valley. To združuje 10 subjektov – sedem podnikateľských, dve univerzity a Košický samosprávny kraj (KSK).

Otázky:

Združenie vzniká z potrieb ramotného regiónu. Pred časom sa aj východná časť republiky stala atraktívna pre zahraničné firmy podnikajúce v oblasti informačných a komunikačných technológií, viaceré z nich si tu otvorili nové pobočky.

Nedostatok kvalitných a vzdelaných ľudí na trhu práce sa z dlhodobého hľadiska môže stať prekážkou plánovaného rastu. Niektoré z novoetablovaných subjektov v Košickom kraji potrebovali kľúčových špecialistov motivovať k návratu na Východ, čo si vyžiadalo nemalé finančné prostriedky. Efektívnejšie riešenie vidia v lepšej spolupráci s univerzitami a samosprávou.

Absolventi univerzít by mali v širšom rozsahu a vyššej kvalite spĺňať kritériá kladené zo stany ich budúcich zamestnávateľov. Spolupráca zo strany štátnej správy aj samosprávy nadväzuje na prioritu vlády – podporu rozvoja znalostnej ekonomiky a vedomostnej spoločnosti. Predpokladom ich rozvoja je totiž podpora “high-tech” investorov ponúkajúcich pracovné príležitosti pre kvalifikovanú pracovnú silu s vysokou pridanou hodnotou.

Košice IT Valley, z.p.o. chce v kraji:

  • Vytvoriť Centrum excelencie informačných a komunikačných technológií,
  • Budovať informačnú a znalostnú spoločnosť v regióne východného Slovenska,
  • byť medzisektorovou komunikačnou platformou  v IKT

Prakticky ide o zlepšenie kvality vzdelávacích a tréningových programov ponúkaných univerzitami a IT sektorom a iniciatívy pre zatraktívnenie regiónu pre kvalitnú pracovnú silu a vyhľadávanie finančných zdrojov pre realizáciu svojich projektov.

Zakladateľmi združenia sú košické univerzity – Technická univerzita a Univerzita P.J. Šafárika, Košický samosprávny kraj, T-Systems Slovakia, Siemens PSE, NESS Slovakia, VSE IT služby, Cisco Systems Slovakia, Microsoft Slovakia a Slovak Telekom.

Prvým riaditeľom združenia sa stal prof. Ing. Anton Čižmár, CSc..

Pozície:

„Našou spoločnou víziou je vytvoriť prosperujúci región, kvalitné vzdelávanie a atraktívne pracovné príležitosti pre mladú generáciu. Je to šanca ako zmeniť zaostávajúci región na región vytvárajúci kvalitné IT produkty s vysokou pridanou hodnotou,“ uviedol Anton Čižmár, nový riaditeľ združenia.

Predseda KSK Zdenko Trebuľa zdôraznil, že táto cesta môže zastaviť odlev kvalitných, vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí z regiónu východného Slovenska.

Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia Košice Jozef Ondáš dodal, že v súčasnosti v IT sfére pracuje na východe Slovenska okolo 3 tisíc odborníkov, no možnosť je vytvoriť v tejto sfére raz toľko pracovných miest. Združenie preto bude spolu s IT spoločnosťami a košickými univerzitami realizovať rôzne vzdelávacie a tréningové programy zamerané na výchovu týchto odborníkov. Súčasne plánuje spoločné vedecko-výskumné projekty.