Menej peňazí z nového európskeho rozpočtu pre Bratislavský kraj?

Krátka správa

Bratislavský kraj v rámci hodnotenia regionálneho hrubého domáce produktu výrazne predstihuje ostatné regióny Slovenska. Aj z toho dôvodu sa vyčleňuje pre tento región menej prostriedkov z EÚ balíka. Pri príprave operačných programov, zvlášť Operačného programu Bratislavský kraj (OP BK) pre obdobie 2007 – 2013 kalkulovali v regionálnej samospráve s prostriedkami pre stanovené prioritné osi viac ako 109 mil. EUR z cieľa „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“, ako aj s ďalšími prostriedkami vyčlenenými do cieľa „Konvergencia“. Tomu prispôsobovali aj priority strategického dokumentu.

Po rokovaniach s MVVRR však boli dve tretiny prostriedkov alokovaných do iných OP (spolu je ich v NSRR 9), najmä do OP Znalostná ekonomika. Celková hodnota EU peňazí do OP BK z eurofondov predstavuje 31 miliónov podľa informácie Odboru regionáoneho rozvoja a priestorového plánovania BSK. Pracovná skupina, ktorá program pripravovala a ho aj pripomienkovala, nemôže súhlasiť s rozpočtom, ktorý nepokryje uskutočnenie všetkých cieľov. Na samsoprávnom kraji nepredpokladajú, že sa presunuté peniaze nevyužijú v Bratislavskom kraji, avšak takéto triešetenie peňazí nepovažujú práve za najšťastnejšie a pri tomto zníženo množstve zvažujú aj svoju úlohu Sprostredkovateľského orgánu pre vybrané priority a opatrenia.

Aj ostatné kraje majú výhrady a nesúhlasia s predbežným návrhom, ktoré spracovali pod gesciou MVRR ostatné zaangažované ministerstvá do podoby NSRR 2007-2013 a jeho 9 operačných programov, ktorých skrátené pripomienkovanie trvá do konca júna 2006.