Mestá chcú energeticky efektívnejšie budovy

Európske mestá majú spoločný záujem na vytváraní udržateľných komunít integrovaním riešení pre energetickú efektívnosť budov a používaním obnoviteľných zdrojov energií. Domnievajú sa, že novelizovaná Smernica o energetických nárokoch budov by mala obsahovať ustanovenia, na základe ktorých bude môcť samospráva vydávať osvedčenia o energetickej efektívnosti jednotlivých budov, ktoré sa budú môcť umiestňovať na verejné miesta. Štyridsaťpäť európskych miest súčasne navrhuje, aby všetky nové komunálne budovy nespĺňali iba zákonom predpísaný energetický štandard, ale aby vykazovali ak o zopár percent lepšie výsledky.

Iniciatíva CONCERTO, ktorá spája mestá z 18 členských krajín EÚ, úzko spolupracuje s Európskou komisiou a jej oddelením, pod ktoré spadá problematika energetickej náročnosti stavieb. Doterajšie najlepšie skúsenosti, ktoré samospráva má, by sa mali pretaviť do návrhu revidovaného znenia spomenutej smernice.

Iniciatíva CONCERTO definuje napríklad i tieto odporúčania:

  • zníženie súčasnej hranice tisíc štvorcových metrov, ktoré ak plocha budovy prekročí, jej renovácia sa musí riadiť prísnejšími štandardmi efektívnosti,
  • zahrnutie ukazovateľov spotreby energií, vrátane množstva vyprodukovaných emisií pri ich výrobe, do certifikátov o energetickej spotrebe,
  • vytvorenie profesionálneho systému certifikácie, ktorý bude definovať kvalitatívne kritériá pre kontrolu certifikátov o energetickej spotrebe.

Skupina 45 európskych miest v rámci iniciatívy CONCERTO podpísala s Európskou komisiou dohodu, že sa bude aktívne podieľať na revízii Smernice o energetických nárokoch budov až po jej definitívne schválenie. „Štyridsaťpäť komunít CONCERTO testuje kvalitatívne a kvantitatívne indikátory pre dosiahnutie väčšej než 20 [dvadsaťpercentnej redukcie emisií CO2]  do roku 2020,“ povedala jedna z predstaviteliek miest. Doplnila, že podľa predbežných zistení by 26 najväčších miest spoločne dokázalo znížiť svoju ročnú mieru tvorbu emisií o 21 ton.

Iniciatívu odštartovala Európska komisia. Tvorí ju 18 projektov, ktorých zámerom je transformácia miest spôsobom, aby boli energeticky sebestačné v čo najväčšej možnej miere. Podľa CONCERTO, štyri francúzske mestá, ktoré sa na nej zúčastňujú, sa aktívne podieľajú na znižovaní emisií CO2 vo Francúzsku tým, že v rámci verejných zákaziek žiadajú splnenie prísnejších lokálnych environmentálnych štandardov, než vyžaduje národná legislatíva.

„Za dva-tri roky sa trh zmenil. Architekti dnes navrhujú podľa minimálnych štandardov CONCERTO,“ uzatvára predstaviteľka európskych miest.