Ministerstvá a operačné programy

vláda, e-government

Krátka správa:

8 ministerstiev a Úrad vlády SR budú mať komptencie pre štrukturálne a Kohézny fond v nasledujúcom programovom období 2007 – 2013. Schválený návrh NSRR sa výraznejšie priblížil k pôvodnému návrhu Dzurindovej vlády. „Kabinet Roberta Fica sa vrátil k väčšiemu počtu programov, hoci za to bývalú vládu kritizoval. Posilnil aj znalostnú ekonomiku a zvýšil objem peňazí na informatizáciu aj na inovácie v zdravotníctve„, uvádza Pravda (9.10.2006). Reálne v porovnaní s návrhom z dielne predchádzajúcej vlády ministri mierne pridali na bežné opravy ciest, škôl, nemocnice, vodovody v rukách krajov a ubrali z peňazí na nové prístroje či znalostnú ekonomiku. Odborníci upozorňovali, že sa pri delení peňazí uplatňovali viac stranícke ako odborné ciele, dodáva denník.

Bez skúseností riadiaceho orgánu sú medzi nimi Ministerstvo školstva (bude riadiť 2 operačné programy), Ministerstvo zdravotníctva a Úrad vlády. Ministerstvo školstva bolo doteraz sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre niektoré opatrenia financované Európskym fondom sociálneho rozvoja. Úrad vlády bol v rámci predvstupovej pomoci centrálnou kontraktačnou jednotkou.

Postavenie jednotlivých rezortov v rámci programov bude nasledovné:

Rezort

Pozícia v rámci NSRR 2007 – 2013

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013

riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj  financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc

Ministerstvo financií SR

certifikačný orgán pre operačné programy

orgán auditu pre operačné programy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Ministerstvo školstva SR

riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie

riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj

Ministerstvo životného prostredia SR

riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie

Ministerstvo hospodárstva SR

riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

riadiaci orgán pre Operačný program Doprava

Úrad vlády SR

riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti

Ministerstvo zdravotníctva

riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo

Zdroj: Uznesenie vlády SR 832/2006, 8.10.2006

Riadiaci orgán (väčšinou niektoré z ministerstiev alebo ústredných orgánov štátnej správy) je zodpovedný za efektívne a správne riadenie štrukturálneho fondu, pričom zabezpečuje súlad s pravidlami stanovenými v smerniciach Komisie. Riadiaci orgán vypracuváva príslušný programový dokument, finančný plán a doplnky programu. Zodpovedá za vytvorenie vhodného systému implementácie príslušného operačného programu / programového dokumentu, prijíma a schvaľuje žiadostí o nenávratný finančný príspevok, uzatvára zmluvy s konečnými prijímateľmi pomoci a prípadne ich sankcionuje. Zabezpečuje monitorovanie a hodnotenie implementácie projektov priamo u príjemcov grantov. Určuje sprostredkovateľské orgány, teda implementačné agentúry pod sebou, ktoré mu pomáhaujú plniť niektoré z úloh. Overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a nárokovateľnosť výdavkov na každej úrovni implementačného systému. Zabezpečenie spolufinancovania programu zo štátneho rozpočtu a ostatných verejných zdrojov a overuje spolufinancovanie zo zdrojov príjmateľov pomoci a z ostatných národných zdrojov.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je orgán konajúci v zodpovednosti riadiaceho orgánu, alebo vykonávajúci úlohy v jeho mene. Rozsah a definovanie úloh sprostredkovateľského orgánu je v kompetencii RO a tvorí súčasť zmluvy o plnomocenstve.