Ministerstvo dopravy spustilo diskusiu o budúcich eurofondoch

ilustračné foto, zdroj http://www.sxc.hu/

Partnerská dohoda je budúci hlavný strategický dokument medzi Bruselom a Slovenskom o využívaní eurofondov. Mala by obsahovať stratégiu, priority a podmienky ich budúceho využívania.

Ministerstvo dopravy pripravuje dokument v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,  sociálno-ekonomickými partnermi a jej výsledné znenie bude tiež výsledkom rokovaní s Európskou komisiou.

V októbri by mala Komisia predstaviť Slovensku tzv. pozičný dokument k Partnerskej dohode pre SR na roky 2014 až 2020, kde odprezentuje svoj názor na to, čo by malo Slovensko financovať z eurofondov.

Podľa Františka Palka, štátneho tajomníka ministerstva dopravy, sa v ďalšom programovom období počíta s troma tematickými oblasťami podpory, ktoré budú pretavené do jednotlivých operačných programov.

Pôjde o základnú infraštruktúru, ďalej o ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálnu inklúziu a napokon o vedu, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast.

Podľa ministerstva dopravy bude schéma pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vychádzať zo skúsenosti, ktoré má SR z aktuálneho programového obdobia.

„Ukazuje sa, že dnes máme príliš veľa operačných programov, ťažkopádny systém riadenia implementácie projektov a ich finančného riadenia. Takéto neefektívne postupy zapríčinili súčasné problémy pri kontrahovaní a čerpaní eurofondov, keď dnes, v šiestom roku programového obdobia vykazujeme kontrahovanie vo výške 71 percent a čerpanie na úrovni 32 percent,“ vysvetľuje Palko.

Riešenie vidí v zjednotení postupu implementácie operačných programov, ale tiež v centralizácii metodiky a v účinnejšej kontrole verejného obstarávania. Okrem toho sa očakáva aj výrazne nižší počet operačných programov.

Na rokovaní Riadiaceho výboru sa zúčastnila aj nová predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Zita Táborská. Ministerstvo dopravy sa spolu s ÚVO snaží nastaviť účinnejšie proces verejného obstarávania projektov z eurofondov, keďže kvôli niekoľkomesačným zdržaniam dochádza k  časovým sklzom a tým k ohrozeniu realizovateľnosti najmä veľkých infaštruktúrnych projektov.

„Jedným z návrhov na riešenie patovej situácie vo verejnom obstarávaní je personálne a finančné posilnenie ÚVO z technickej pomoci jednotlivých operačných programov“, navrhuje Palko.