MR – SR: Konkurz na šéfa a programového manažéra programu cezhraničnej spolupráce na JTS v Budapešti

Krátka správa:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo v týchto dňoch informáciu o výberovom konaní na voľné pozície na Spoločnom technickom sekretariáte (JTS/ Joint Technical Secretariate) bilaterálneho programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovensko na roky 2007 – 2013. Program je pokračovateľom INTERREGu IIIA a PHARE CBC programov.

Národná rozvojová agentúra Maďarska, ktorá zastupuje v programe riadiaci orgán v v súčinnosti s naším MVRR hľadajú adeptov na pozície:

  • Vedúci Spoločného technického sekretariátu
  • Programový manažér Spoločného technického sekretariátu

Spoločný technický sekretariát zodpovedá za každodenný manažment programu, poskytuje potenciálnym žiadateľom informácie a tiež radí počas procesu uchádzania sa o príspevok na projekty z programu. Z úspešnými žiadateľmi spolupracuje následne až do skončenia projektu.

JTS úzko spolupracuje s riadiacim orgánom, avšak je nezávislý od národných administratívnych štruktúr. JTS zotrvá, rovnako ako pri trilaterálnom programe susedstva Maďarsko-SR-Ukrajina (INTERREG IIIA a TACIS) na VÁTI kht. (verejno-prospešná inštitúcia zameraná na strategické plánovanie miest v Maďarsku). VÁTI bude mať na starosti aj štvorstranný program ENPI (Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina) a pokračovateľa INTERREGu B – Program South-East Europe 2007-2013 atď.

Podmienky uchádzačov pre pozíciu riaditeľa JTS sú:

  • vhodné univerzitné vzdelanie (regionálny rozvoj, územné plánovanie, verejná správa, hospodárske vedy, právo prípadne iné)
  • trojročné skúsenosti v rámci manažmentu programov EÚ (najmä v rámci štrukturálnych fondov, INTERREGu, predvstupovej pomoci a PHARE CBC)
  • dvojročné skúsenosti vo vedení tímov
  • plynulá znalosť angličtiny slovom aj písmom a slovenčina alebo maďarčina (oba jazyky sú výhodou)
  • musí byť plnoprávnym občanom SR alebo Maďarska

Pre pozíciu programového manažéra odpadáva podmienka riadenia tímov.

Finančné ohodnotenie sa odvíja od kvalifiakčného stupňa, skúseností a životných nákladov v zahraničí. Miesto výkonu práce je v Budapešti.  Záujemcom odporúča vyhlasovateľ naštudovať si programové dokumenty programu dostupné na stránkach: www.nfu.hu, www.vati.hu, www.build.gov.sk.

Termín zaslania CV s fotografiou, motivačných listova kópií dokladov o vzdelaní a kvalifikácií je do 5. októbra 2007 doporučenou poštou alebo kuriérom na obe tieto adresy:

VÁTI Kht. 
INTERREG Directorate
Gellérthegy u. 30-32 
H – 1016 Budapešť
Maďarsko

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Odbor cezhraničnej spolupráce
Prievozská 2/B
SK – 825 25 Bratislava
Slovensko

Obálky označte pozíciou, o ktorú sa uchádate.  Bližšie informácie sú zverejnené v 

prílohe. Telefonicky sa je možné informovať na čísle: 02 / 58 317 496 – APRR, odbor cezhraničnej spolupráce.