MSP: europrojekty vyhodnotené po 10 mesiacoch

Krátka správa:

Výzvu na podávanie projektov do schémy de minimis vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR 16. augusta 2006 prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP/NADSME) v rámci Operačného programu Priemysel a služby. Malí a strední podnikatelia sa uchádzali v projektoch o viac ako 1,5 mld. Sk, k dispozícii bola suma 240 miliónov korún.

Projekty mohli byť zamerané na výstavbu a rekonštrukcie prevádzkových priestorov priemyselnej a remeselnej výroby a na hmotné investície, teda na nákup technológií, strojov a zariadení určených pre priemysel.O podporu z EÚ sa mohli uchádzať všetky mimobratislavské regióny.

6. júna 2007 NADSME  informovala, že uzatvorila hodnotiaci proces výzvy de minimis pre malých a stredných podnikateľov z augusta 2006. Z celkového počtu 580 prijatých žiadostí prešlo formálnou kontrolou 430 projektov zameraných na rozvoj začínajúcich a existujúcich podnikov a služieb. Finančný príspevok získa 90 žiadateľov, ostatné hodnotené žiadosti, na ktoré finančné prostriedky nezvýšili, boli zaradené do 2 projektových „zásobníkov“.  

Adriena Richterová, riaditeľka odboru štrukturálnych fondov NADSME uviedla, že najfrekventovanejšie odvetvia projektov boli z drevospracujúceho a nábytkárského priemyslu, ale zo strojárstva a výroby a spracovania plastov. “Potešilo ma nielen to, že naša výzva oslovila veľký počet podnikateľov, ale predovšetkým rôznorodosť projektov. Zaujímavý je aj nízky podiel projektov vyradených pre formálne nedostatky, čo svedčí o zvyšujúcej sa kvalitatívnej úrovni projektov, ktoré predkladajú slovenskí podnikatelia.“

V rámci výzvy de minimis bolo možné žiadať na jeden projekt  príspevok vo výške maximálne 100 000 eur.

  • 20. októbra 2006: do 16. hod. príjem žiadostí
  • 21. decembra 2006: ukončený proces formálnej kontroly žiadostí
  • 23. februára 2007: ukončený proces odborného hodnotenia projektov
  • 26. februára – 2. marca 2007: zasadnutie hodnotiacej komisie
  • 6. júna 2007: zverejnenie zoznamu úspešných žiadateľov