MVF: projekty na malé a štandardné granty v septembri 2007

Medzinárodný Višegrádsky fond vznikol v júni 2000 a je toorganizácia financovaná vládami krajín Višegrádskej 4. Sídli v Bratislave.  Medzi jeho činnosti patrí aj podpora projektov v priestore členských krajín, ako aj udeľovanie štipendií pre študentov z Východnej Európy, ktorí študujú na univerzitách V4.
 

Celkový rozpočet programov malých a štandardných grantov je v roku 2007 2,712  mil. eur (malé granty – 512 000 eur, štandardné granty – 2 200 000 eur).

O malé granty sa možno uchádzať v 4 termínoch – 1.marec, 1.jún, 1.september a 1.december, o štandardné len dvakrát ročne, a to vždy k 15. marcu a 15. septembru. Prioritou Fondu je  podpora činností zameraných na budovanie občianskej spoločnosti.  

Vo financovaní majú prioritu tie projekty, na ktorých sa zúčastnia koordinátori zo všetkých krajín V4 a nepodporuje také projekty, na ktorých sa zúčastní menej ako tri krajiny V4. Výnimkou sú aktivity v oblasti cezhraničnej spolupráce.

Fond spolufinancuje aj projekty so subjektami mimo V4 za predpokladu, že sú  v súlade s cieľmi Fondu. O dotáciu môžu požiadať aj organizácie mimo V4 za rovnakých podmienok, pokiaľ sa projekt tematicky týka višegrádskej spolupráce.

Náklady na projekt sa pohybujú do alebo nad 4 000 eur a spolufinancovanie je do 50%.

Podporované oblasti: 

 1. kultúrna spolupráca (napr. festivaly, publikácie),
 2. vedecké výmeny a výskum (napr. konferencie, publikácie),
 3. vzdelávanie (semináre, letné školy),
 4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a  kultúrne aktivity pre deti a mládež),
 5. cezhraničná spolupráca (projekty realizované na hranici dvoch štátov V4),
 6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy).

Financovanie projektov

Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt, pričom náklady zahrňujú aj vlastné príspevky žiadateľa v naturáliách (nepeňažný vklad, ktorému sa môže priradiť finančná hodnota, napr. vlastné auto, ubytovanie, priestory a pod.), prípadne príspevky v naturáliách prijaté od iného spolufinancujúceho subjektu.

Trvanie projektov

Projekty v prípade malých grantov sú podporované maximálne 6 mesiacov, pri štandardných grantoch rok. Platí to i v prípade, že projekt bude trvať dlhšie.

Oprávnené náklady:

 1. Tlač, vydávanie publikácií a ich distribúcia
 2. Prenájom miestností a s tým spojené technické náklady
 3. Honoráre pre umelcov
 4. Ubytovanie a stravovanie
 5. Cestovné náklady
 6. Honoráre pre expertov
 7. Preklady a tlmočenie
 8. Ceny a odmeny
 9. Kancelárske potreby a propagačné materiály
 10. Reklama (tlač, rádio, TV, billboardy, apod.) a propagácia
 11. Vytvorenie a aktualizácia internetových stránok

Predpokladá sa, že príspevky budú prednostne použité v prospech účastníkov projektu z krajín V4 a na území krajín V4. 

Neoprávnené náklady

 1. Kapitálové investície
 2. Vlastné nepriame náklady (platby za elektrinu, plyn, telefón, atd.)
 3. Nájomné vlastných priestorov
 4. Mzdy, finančné odmeny zamestnancom a ďalšie náklady spojené s pracovno-právnymi vzťahmi podľa Zákonníka práce (vrátane čiastočných úväzkov, cestovných diét apod.)
 5. Projekty, ktoré spadajú pod rozpočtové financovanie a sú financované priamo z verejných rozpočtov.

Kontaktné údaje:

International Visegrad Fund, Kráľovské údolie 8, SK – 811 02 Bratislava

Email: