MVO majú námietky k NSRR 2007 – 2013

Národný strategický referenčný rámec

Pozadie

3. novembra 2006 zverejnilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja materiál do medzirezortného pripomienkového konania Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 (NSRR SR). Termín na predloženie pripomienok bol do 16. novembra.

NSRR 2007 – 2013 predkladá na rokovanie vlády SR minister výstavby a regionálneho rozvoja Marián Janušek na základe uznesenia vlády SR č. 832/B.1. z 8. októbra 2006.

NSRR je strategický dokument. Predstavuje základ pre otvorenie rokovaní s Európskou komisiou o jeho definitívnom obsahu. Po nich sa doň zapracujú výstupy a pripomienky Komisie.

Najnovšia verzia dokumentu obsahuje aktualizáciu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 schválenú súčasnou vládou. Určuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre intervencie fondov na európskej úrovni. Definuje prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane.

 • Kohézna politika EÚ v rokoch 2007 – 2013 sa sústredí na tri hlavné ciele: Konvergenciu,
 • Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť
 • Európsku územnú spoluprácu (EÚS).

Slovenský plán sa venuje len prvým dvom cieľom. Susedné Poľsko do neho zaradilo aj EÚS.

 
Otázky:

Mimovládne organizácie predložili MVRR 15 pripomienok, ktoré považujú za zásadné. Upozorňujú hlavne na OP venované doprave, životnému prostrediu, konkurencieschopnosti a hospodárskemu rastu a zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 • Doprava

V prioritnej osi č. 5 –  Rozvoj, modernizácia a ekologizácia systémov verejnej dopravy žiadajú doplniť:

 • Opatrenie 5.2 „Rozvoj, modernizácia a ekologizácia systémov autobusovej verejnej osobnej dopravy“
 • Opatrenie 5.3 „Rozvoj bezmotorovej osobnej dopravy“

Ďalej sú názoru, že je potrebné:

 • umožniť financovanie prioritnej osi č. 5. aj z Kohézneho fondu.
 • medzi rámcové aktivity zaradiť výstavbu infraštruktúry a opatrenia pre zníženie bariérového efektu dopravnej infraštruktúry na faunu (podchody, nadchody, zelené mosty, ekodukty).
 • Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

V operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast žiadajú nahradiť pôvodné opatrenie „Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v priemysle“ osobitnou prioritnou osou č. 2 s názvom „Inteligentná energia“ s troma opatreniami a nasledovnými aktivitami:

 • 2.1 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE),
  • výroba kombinovanej výroby elektriny a tepla z OZE;
  • využívanie OZE, tzn. výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia: malých vodných elektrární, zariadení na energetické využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív, zariadení na využitie slnečnej energie, zariadení na využitie geotermálnej energie.
 • 2.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti
  • úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb vrátane izolácie stavebných objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností;
  • úspory energie v bytových domoch vrátane izolácie stavebných objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností;
  • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov na báze fosílnych palív za účelom zvýšenia účinnosti zariadení a efektívnosti ich využívania;
  • rekonštrukcia existujúcich tepelných zariadení na rozvod tepla (napr. zlepšenie izolácie potrubných rozvodov, zavádzanie systémov na sledovanie úniku tepla, rekonštrukcia odovzdávajúcich staníc tepla, modernizácia regulačných systémov).
 • 2.3 Energetické plánovanie a poradenstvoi
  • ntegrované regionálne energetické plánovanie;
  • príprava energetických auditov, atď.
  • poradenstvo v rámci efektívneho používania energií.
 • Technická pomoc

Tretí sektor požaduje:

rozšíriť ju o novú prioritnú os s názvom „Podpora regionálnej koordinácie štrukturálnej pomoci“

zahrnúť v osi 1 refundáciu priamych nákladov spojených s účasťou zástupcov mimovládnych organizácií (MVO) na zasadnutiach monitorovacích výborov a ďalších štruktúr v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto prioritnej osi.

 •  Euractiv.sk sa v ďalších článkoch bude venovať aj pripomienkam k OP životné prostredie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pozície

Slovenské MVO k obnoviteľným zdrojom energie v odôvodnení uvádzaju: “Strategické zámery EÚ v oblasti energetiky ponúkajú členským štátom jedinečnú príležitosť pri zvyšovaní miery využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v období 2007 – 2013. Slovensko by malo túto šancu využiť a nasledovať príklady dobrej praxe z iných krajín, napr. ČR.”

“Využívanie OZE na Slovensku sa môže stať dôležitým faktorom hospodárskeho rastu na Slovensku, a to práve v zaostávajúcich a vidieckych regiónoch, ktoré majú najväčší potenciál obnoviteľných zdrojov a kde môže zároveň výrazne prispieť k zavádzaniu technologických inovácií a súčasne k zmierňovaniu rozdielov medzi regiónmi. Doterajšie skúsenosti potvrdzujú veľký záujem o tento typ projektov na Slovensku.”

 V júli 2005 zverejnili k tejto oblasti pozičný dokument organizácie European Renewable Energy Council, Friends of the Earth Europe a CEE Bankwatch Network (Podpora prieniku obnoviteľných zdrojov energie na trh v programovacom období 2007 – 2013)

Juraj Zamkovský ako zástupca MVO pre pripomineky ohľadne OP Technická pomoc uviedol: “Základnou úlohou technickej pomoci sa popri rozvoji kapacít centrálnych orgánov verejnej správy musí stať aj všestranná podpora cieľových skupín vo verejnom, súkromnom aj mimovládnom sektore …  a tak zvýšiť absorpčnú kapacitu regiónov, predchádzať duplicite a nezdravej konkurencii medzi subjektami v regiónoch, podporiť medzisektorovú kooperáciu a eliminovať korupčné praktiky a konflikt záujmov. Správne orientovaná technická pomoc môže priniesť nemalé úspory verejných financií. Prijímateľmi pomoci by mali byť aj združenia miest a obcí, regionálne samosprávy a regionálne partnerstvá.

Aby MVO mohli efektívne plniť svoju úlohu partnera, zúčastňujú sa prostredníctvom svojich zástupcov na nehonorovanej činnosti rôznych monitorovacích výborov, pracovných a odborných skupín, hodnotiacich výborov, atď. Takmer všetky zasadnutia výborov sa organizujú v Bratislave, v sídlach príslušných riadiacich orgánov.  Predstavitelia MVO na tieto podujatia musia cestovať a na činnosti výborov sa podieľajú väčšinou vo svojom voľnom čase a buď na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej neziskovej organizácie. Tieto náklady sa im doteraz nerefundovali, čo neraz ovplyvnilo efektivitu ich pôsobenia vo výboroch.”