MVRR: aktualizujte projekty zo zásobníka

Krátka správa:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vytvorilo v minulom období zásobník projektov v priorite 3 – Lokálna infraštruktúra v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra (OPZI). Sem boli zaradené kvalitné projekty, na ktoré sa neušlo z eurofondov v rokoch 2004-2006 s nádejov, že sa možno ešte nejaké prostriedky dodatočne uvoľnia. To sa nestalo a ministerstvo vytvára v súčasnosti počas príprav obdobia 2007-2013 podmienky pre podporu týchto projektov z prostriedkov Regionálneho operačného programu.

Ministerstvo žiada predkladateľov projektov zaradených v zásobníku prevziať si kópie pôvodne predložených projektových zámerov, aby ich mali možnosť  a čas aktualizovať. Uvedená možnosť sa vzťahuje výlučne na projekty zaradené do zásobníka projektov v rámci nasledovných podopatrení OPZI:

  • 3.1.1 – Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
  • 3.1.3 – Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry
  • 3.1.4 – Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry

Aktuálny zoznam projektov evidovaných v zásobníku Priority 3 OPZI, ktoré je možné získať na internetovej stránke www.build.gov.sk v časti „Aktuality“ alebo tu. Svoj záujem o kópiu žiadostí v zásobníku je nutné nahlásiť Riadiacemu orgánu pre OPZI (MVRR) e-mailom na adrese zasobnikopzi@build.gov.sk.

V druhej polovici roku 2007 bude možné aktualizovaný projektový zámer opätovne predložiť na základe výzvy na predkladanie projektov v rámci príslušného opatrenia Regionálneho operačného programu. V rámci Regionálneho operačného programu sú na podporu školskej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry alokované finančné prostriedky v niekoľkonásobne väčšom rozsahu oproti programovému obdobiu 2004-2006 (OPZI), čo umožňuje lepšie predpoklady na podporu týchto projektových zámerov.