MVRR: K štyrom programom pribudnú čoskoro ďalšie tri

Krátka správa:

Minulý týždeň spravodajské portály európskych inštitúcii venovali výraznú pozornosť priebehu 4. Kohézneho fóra a masívne informovali o pokroku v rokovaniach jednotlivých členských krajín s EK pri schvaľovaní operačných programov ich národných strategických referenčných rámcov.

K 27. septembru 2007 rámec chýbal už len Luxembursku a Belgicku, prvých schválených programov sa dočkali pobaltské krajiny i Bulharsko a Slovensko.

Porovnajúc sa s krajinami regiónu, tak najlepšie si počína Maďarsko, ktoré má schválené všetky programy: 13 ERDF a KF a 2 pre ESF) a Rakúsko (tomu chýbajú už len dva). Poľsko uzavrelo kapitoly nad 6 z 21 programov (tomu sa schvaľujú spolu s Cieľom 1 – Konveregencia aj cezhraničné programy cieľa 3) a Slovensko 4 z 11 – dopravu, informatizáciu spoločnosti, regionálny operačný program a technickú pomoc. Česká republika nemala koncom týždňa od Bruselu definitívne odobrený ani jeden zo 17 operačných programov NSRR. Napriek tomu v Českej republike zodpovedajúce inštitúcie už zverejnili výzvy v najmenej sporných programoch pre regióny i rozvoj podnikania. V súvislosti s problémami okolo prípravy programov na eurofondy na rezorte školstva ČR, odstupuje v týchto dňoch z ministerského kresla D. Kuchtová (Strana Zelených).

Komisia 28. septembra 2007 počas kohézneho fóra predstavila Európanom  didaktické video, ktoré sumarizuje počas 8 minút najdôležitejšie časti zo 4. správy o hospodárskej a sociálnej kohézii. Tento prípspevok má tiež napomôcť k širokej diskusii medzi aktérmi, kam sa bude uberať rozvoj regiónov Únie v budúcich rokoch.

Marian Janušek (SNS) po návrate z Bruselu dnes na konferencii uviedol, že: „Regionálny operačný program na roky 2007 až 2013 komisárka Európskej komisie pre regionálnu politiku Danuta Hübner označila za jeden z najlepšie pripravený program v rámci Európskej únie.  Čo sa týka schvaľovania ďalších programov, M. Janušek informoval, že tri ďalšie sú na najlepšej ceste ku konečnému schváleniu. Ide o programy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie a OP Bratislavský kraj. Programy prechádzajú schvaľovacou procedúrou na jednotlivých generálnych riaditeľstvách (DG REGIO, DG EMPLOYMENT). Je predpoklad, že ich prijmú v nasledujúcich dňoch. „K zvyšným slovenská strana zohľadňuje záverečné pripomienky z Bruselu a mali by byť prijaté v najbližších týždňoch. Boli by sme radi, keby sme ich schválili do konca novembra, ale všetko závisí od bruselskej administratívy“, hovorí M. Janušek.

Vyhlásenie výziev na prvé operačné programy by sa mohlo rozbehnúť na rozmedzí októbra a novembra, na ostatné zhruba 4 týždne po pri ich prijatí.

Generálny riaditeľ Agentúry na podporu rozvoja regiónov MVRR Igor Štefanov informoval o presnom harmonograme plnenia Regionálneho operačného programu. „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR je administrátorom celého implementačného procesu a zodpovedá za správne nastavenie systému Európskej komisii aj Ministerstvu financií SR, ktoré je certifikačným orgánom. Pripravili sme sériu školení pre určených pracovníkov samosprávnych krajov, ktorých má byť šestnásť – každý týždeň jedno. Chceli sme odštartovať 20. septembra, ale samosprávne kraje sa rozhodli školenie bojkotovať.“

M. Janušek vysvetlil, že príčinou bola požiadavka predsedov samosprávnych krajov, aby sa najprv podpísala zmluva, ktorá by upravila kompetencie ministerstva a krajov. „Je to nesprávny postup. Na zmluve pracujeme a podpíšeme ju možno už tento mesiac, ale kraje by mali hlavne mobilizovať sily, aby zvládli implementačný proces v troch opatreniach, ktoré sme im v rámci ROP prenechali: regenerácia sídel, rekonštrukcia ciest 2. a 3. triedy a cestovný ruch.“

Schválená alokácia pre OP Technická pomoc do roku 2013 tvorí 114 miliónov eur. „Vďaka týmto prostriedkom sa formou školení, vzdelávacích a informačných aktivít pripravia administratívne kapacity na agendu a čerpanie eurofondov v regiónoch. Do tohto operačného programu zapojíme miestne a regionálne samosprávy, pripravujeme pre nich funkčné komunikačné kanály,“ informovala riaditeľka odboru riadenia programov Sekcie pre stratégiu rozvoja regiónov Eva Hrčková.

EK boli zaslané na schválenie aj ostatné, niekoľkokrát dopĺňané programy: Životné prostredie, Zdravotníctvo, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a tiež Výskum a vývoj. Pri nich má EK ešte určité pripomienky. Janušek pritom poznamenal, že kvalita programov závisí najmä od ich príslušných riadiacich orgánov.

O pripravenosti SR na čerpanie eurofondov sa príde presvedčiť osobne komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner. Prijala pozvanie ministra Januška a 25. – 26. októbra 2007 navštívi viaceré zaostalé regióny na východnom Slovensku. Tá minulý týždeň na margo budúcnosti regionálnej politiky na 4. Kohéznom fóre uviedla: „Naša nová politika je strategickejšia ako prv, menej byrokratická a viac decentralizovaná smerom k partnerom na miestnej úrovni. Musíme však ešte spoločne premýšľať o tom, ako sa prispôsobíme novým výzvám, akými sú demografický pokles, zmena klímy, konkurencia nových ekonomík, zásobovanie energiiou alebo  migrácia. Politika sa musí týmto novým výzvam prispôsobiť.“

Zapojte sa do diskusie: