MVRR: Výzva na projekty pre zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce

Začiatkom apríla 2007 vláda rozhodla naďalej pokračovať aj vo vlastnom programe rozvoja cezhraničnej spolupráce, ktorej špecifickými aktérmi sú slovenské euroregionálne združenia. Začiatok vládneho podporného programu siaha do rokov 1999 – 2000.

10. júna 2007 otvorilo ministerstvo výstavby výzvu pre I. oblasť programu, ktorá chce podporiť projekty zintenzívňujúce cezhraničnú spoluprácu. 

  • Oprávnení príjemca dotácie:

Žiadateľom v systéme môže byť slovenská časť štruktúry euroregiónu, zaregistrovaná na území Slovenskej republiky, ktorá sa zúčastnila v systéme podpory euroregionálnych aktivít v nadväznosti na uznesenia vlády SR č. 246/2005.

Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ (Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ), Región Beskydy (Euroregión Beskydy), Ipeľský euroregión (Ipeľ – Ipoly euroregión), Región Biele Karpaty (Euroregión Bílé-Biele Karpaty), Región Neogradiensis (Euroregión Neogradiensis), Podunajsko-Dolnovažské regionálne združenie (Euroregión Podunajského Trojspolku), Región Tatry (Euroregión Tatry), Únia Slanej a Rimavy (Euroregión Slaná-Rimava), Karpatský euroregión Slovensko (Karpatský euroregión), Euroregión Kras, Združenie obcí – Južný región (Euroregión Ister-Granum).

Okrem vyššie uvedených združení žiadateľom o finančnú dotáciu môže byť aj euroregionálne združenie, ktorého zaregistrovanie na území SR bolo vykonané po schválení uznesenia vlády SR č. 246/2005.

  • Cieľ / oblasť podpory: Projekty zamerané na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce

Ide o projekty na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce, projektový rozvoj, hľadanie partnerov a zároveň prehĺbenie spolupráce s vyššími územnými celkami alebo regionálnymi rozvojovými agentúrami v Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr.

  • Projekty na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce:

Projekty pripravené a uskutočnené s cezhraničným partnerom v problematike projektového rozvoja (hľadanie a definovanie vhodných tém a námetov na vytváranie nových spoločných projektových zámerov s cieľom vypracovania cezhraničných projektov), hľadania partnerov, a to organizovaním podujatí, propagačných aktivít, workshopov, seminárov, konferencií, prezentácií a služieb zameraných na nadväzovanie vzájomnej spolupráce a vytváranie vhodných  partnerstiev k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce, spracovania spoločných programových dokumentov euroregiónu.

Finančná alokácia

  • Celkovo MVRR na rok 2007 vyčlenilo pre podporu euroregionálnych aktivít 12 000 000 Sk,
  • Výzva na projekty I. oblasti poskytuje 9 000 000 Sk.
  • Maximálna dotácia na predložené projekty limitovaná výškou 0,3 mil. Sk.

Spolufinancovanie

  • najmenej 10% celkových nákladov, z vlastných zdrojov žiadateľa o dotáciu.

Spôsob čerpania

  • na základe zmluvy v dvoch etapách: 70% a 30% celkovej dotácie

Predkladanie projektov

  • do 1. jún 2007 do 14:00 hod na podateľňu MVRR, prípadne poštou (s dátumom najneskôr dňa 1. 6. 2007)

Projekty je potrebné doručiť v jednom origináli a v dvoch kópiách.

Adresa odboru zodpovedného za výzvu:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
odbor pre regionálnu politiku
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

Žiadosti s prílohami sa zasielajú v elektronickej podobe na e-mailové adresy:

tuba@build.gov.sk, kaluznikova@build.gov.sk.

Hodnotenie projektov

Zamestnanci MVRR uskutočnia formálne hodnotenie (skontrolujú všetky potrebné náležitosti projektu). Len projekty, ktoré spĺňajú všetky potrebné kritériá formálneho hodnotenia budú postúpené na odborné hodnotenie členom odbornej hodnotiacej komisie.

Odborné hodnotenie vychádza z kritérií, ktoré sú obsiahnuté v materiáli schváleného uznesením vlády SR č. 315/2007, str. 4, bod C.