Najväčší záujem o eurofondy je naďalej v základnej infraštruktúre

eú, ústava

Krátka správa: 

EurActiv.sk 23. októbra informoval, že v podávaní úspešných projektov je na tom najlepšie Nitriansky kraj, ktorý ich v súčasnosti realizuje 560. Viac ako dve tretiny projektov v tomto kraji je zameraných na podporu poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Nitriansky samosprávny kraj spolu s občianskym združením Vidiecky parlament pripravuje zároveň svoje mikroregióny na integrovaný rozvoj vidieka – prístup LEADER na nadchádzajúce programovacie obdobie rokov 2007 – 2013. Z údajov MVRR vyplýva, že najmenej projektov v realizácii je v Trenčianskom kraji a to 217.

Najväčší záujem medzi žiadateľmi je o Operačný program Základná infraštruktúra (OP ZI), ktorý integruje v sebe priority a opatrenia zamerané na:

  • dopravnú infraštruktúru (modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry , cestnej infraštruktúry a infraštruktúry leteckej dopravy),
  • environmentálnu infraštruktúru (ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana ovzdušia, prírody a zlepšenie nakladania s odpadmi),
  • lokálnu infraštruktúru (občianska infraštruktúra v regiónoch, školy, zdravotníctvo, sociálne zariadenia, kultúra, informačná spoločnosť pre verejný sektor, inštitucionálna infraštruktúra v regionálnej politike a renovácia a rozvoj obcí)

Hodnotu 76,5 mld. Sk dosiahlo 3323 predložených projektov v rámci tohto programu, z ktorých je viac ako 40,5 mld. Sk schválených pre 1847 projektov. V realizácii je podľa údajov ITMS systému 526 projektov.  Pri hodnotení záujmu a potrieb nasledujú tri sektorové operačné programy (SOP), kde sa na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predložilo 3009 projektov, na projekty rozvíjajúce ľudské zdroje 2074 a SOP Priemysel a služby eviduje 1290 prijatých projektových žiadostí.  Menší počet projektov sa eviduje v iniciatívach Spoločenstva, ako je INTERREG IIIA, alebo EQUAL, ktoré majú nižšiu finančnú alokáciu.

Oproti poslednej analýze čerpania štrukturálnych fondov, ktorú prineisol EurActiv.sk 19. júla vzrástol počet podaných projektov o 479, počet zamietnutých projektov sa zvýšil o 953. Riadiace orgány v tomto období už veľký počet výziev. Najviac sa ich zameriavalo na ľudské zdroje a cestovný ruch pre Bratislavský kraj, kde bolo nižšie čerpanie.

Počet projektových žiadostí v rámci programov fondov EÚ

Operačný program

Počet  prijatých projektov

Počet  schválených projektov

Počet zazmluvnených projektov

Počet realizovaných  projektov

Počet zamietnutých  projektov

SOP Priemysel a služby /MH SR/ERDF

1290

355

305

222

805

SOP Ľudské zdroje/ MPSVR&MŠ SR/ESF

2074

668

632

632

792

SOP Poľnohosp. a rozvoj vidieka/MP SR/EAGGFu & FIFG

3009

1458

1447

1447

967

OP Základná infraštruktúra / MVRR SR / ERDF

3323

1847

847

526

1098

JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 2 / MVRR SR / ERDF

363

151

135

93

96

JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 / MPSVR SR / ESF

671

319

288

288

169

INTERREG IIIA/ MVRR SR/AT-SR

357

135

92

86

5

INTERREG IIIA/MVRR SR/PL–SR

426

103

93

88

3

INTERREG IIIA/MVRR SR/SR–ČR

218

129

103

94

17

Program susedstva/MVRR SR/ Maďarsko-SR-Ukrajina

446

47

44

44

2

EQUAL

224

104

102

102

58

Celkový súčet

12401

5316

4088

3622

401

Zdroj: MVRR – ITMS, 16. októbra 2006