Pre Slovensko ďalšie dva programy do konca októbra

Národný strategický referenčný rámec

Krátka správa:

Do dnešného dňa má Slovensko pod strechou Národný strategický referenčný rámec a prvú štvoricu programov zameraných na regióny, dopravu, informačnú spoločnosť a technickú pomoc pri čerpaní eurofondov z celkových 11. Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek (SNS) pred týždňom avizoval skoré schválenie operačných programov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, ktoré prinesú Slovensku ďalšie europeniaze (1,5 mld. eur) v rokoch 2007 – 2013.

Dnes rezort zorganizoval pre odbornú verejnosť národnú konferenciu, ktorá sa venovala v auguste schválenej “kuchárke eurofondov” –  Národnému strategickému referenčnému rámcu. Veľký priestor za rečníckym pultom dostali vysokí štátni úradníci, ktorí majú nové programové obdobie v rámci rezortov pod palcom a zástupca z Európskej komisie.

Premiér Robert Fico (SMER-SD) v úvode podujatia ocenil pokrok, ktorý sa realizuje vďaka štrukturálnej pomoci hlavne v budovaní kvalitnej infraštruktúry v regiónoch. Pripustil, že pri príprave eurofondov sa stretáva regionálny a centrálny prístup, ale MVRR už pripravuje zmluvu o splnomocnení vyšších územných celkov pre implementáciu vybraných opatrení zo šiestich prioritných osí Regionálneho operačného programu. Na záver odcitoval Berlínsku dekláraciu o dosahovní cieľov spoločnými silami  – EÚ, národných štátov, regiónov i miestnych orgánov.

Dostupnosť najnovších informácií k ostávajúcim siedmim – ešte neschváleným operačným programom (OP) je obmedzená. Na oficiálnych stránkach sú k dispozícii v prípade OP Životné prostredie verzia z novembra 2006, v prípade Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z februára 2007, OP Bratislavský kraj z marca 2007. To sú návrhy programov, ktoré prešli na zasadnutí vlády v decembri 2006, prípadne boli poslané ako prvý návrh pred posledným termínom v marci 2007 Európskej komisii.

Minister M. Janušek si myslí, že je to v poriadku, pretože informovaní sú ľudia, ktorí majú do toho čo povedať a princíp partnerstva sa dodržiava. A “nebolo by moc šťastné, ani správne”, aby boli zverejňované priebežne prerokovávané pracovné verzie operačných programov. José Palma Andrés, riaditeľ geografického riaditeľstva DG REGIO, ktorému podlieha aj Slovensko pre EurActiv.sk uviedol, že počas rokovaní s rezortmi o konkrétnom programe “považujeme na EK pracovné verzie programov za dôverné”, ale je to na konkrétnej vláde, ako s danými návrhmi naloží. Zároveň apeloval na médiá, aby venovali náležitú pozornosť vyváženému informovaniu verejnosti. Obaja – minister Janušek i zástupca Komisie potvrdili, že do konca októbra sa schvália oba operačné programy financované z Európskeho sociálneho fondu – OP Vzdelávanie (riadi rezort školstva) i OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (riadi rezort práce). Tieto programy predstavujú takmer ďalších 1,5 mld. eur, ktoré sa využijú hlavne na tzv. mäkké projekty.

Albert Németh, riaditeľ odboru metodiky a publicity Sekcie ESF MPSVR povedal, že nové pravidlá pre ESF umožnia až 20% prostriedkov – tzv. obstarávacích nákladov získavať  zjednodušenou žiadosťou o platbu a doklady k týmto aktivitám budú kontrolované až na mieste u žiadateľa. Tým sa podarí výrazne zrýchliť proces uspokojovania nárokov žiadateľov, ktorý v uplynulom období vykazuje nedostatky.

Konferencia poodkryla “rúško tajomstva ” okolo novej podoby Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v ktorom energetika dostáva samostatnú prioritu a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) už nebude sprostredkovateľským orgánom eurofondov v réžii ministerstva hospodárstva. Do inovácie a rastu konkurencieschopnosti sa investuje podľa MH SR viac ako polovica zo 772 mil. eur, energetika získa približne pätinu a menej ako 20% z alokácie pôjde na cestovný ruch.

Regionálny operačný program (ROP) podľa finančného plánu, ktorý predstavil Radoslav Behúl (MVRR), ponúka regiónom na implementáciu približne 0,6 mld. eur z celkovej sumy 1,455 mld. Župy budú mať na starosti projekty rekonštrukcie ciest 2. a 3. triedy, ďalej opatrenie pre regeneráciu sídel, ale nie pre infraštruktúru nekomerčných záchranných služieb a opatrenie na podporu a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu.

Po augustových námietkach Komisie sa do Operačného programu Bratislavský kraj zapracovali sprostredkovateľské kompetencie Bratislavského VÚC v prioritnej osi Infraštruktúra – opatrenia pre regenerácie sídel, podobne ako to majú mimobratislavské VÚC v ROP. Renáta  Pečová z MVRR informovala, že na riadiacom orgáne očakávajú schválenie programu Komisiou v novembri 2007.

Operačný program Životné prostredie sa borí naďalej s problémami, ktoré súvisia s veľkým rozsahom plánovaných aktivít a reálnym napĺňaním aquis v kapitole environmentu. 18. septembra Brusel vrátil na prepracovanie SR 2. verziu návrhu z 9. augusta 2007.

Ministerstvo výstavby strieda stráže na poste šéfa, ktorý koordinuje prípravu nového programového obdobia. Po odchode generálnej riaditeľky Kataríny Kukučkovej-Tomkovej na Stále zastúpenie SR pri EÚ do Bruselu zasadol na post sekčného riaditeľa stratégie riadenia regiónov na MVRR Ing. Michal Sántai, MBA. Osoba s rovnakým menom pracovala podľa výročnej správy firmy Dusla Šaľa, a.s. z rokov 2002 a 2003 v tíme jej generálneho riaditeľa a od februára 2007 figuruje podľa internetového výpisu Obchodného registra ako štatutár a.s. Eldus v Šali. Minister M. Janušek (SNS) na otázku EurActiv.sk ohľadne výmen na poste riaditeľa Sekcie stratégie riadenia regiónov na dnešnej tlačovej konferencii odpovedal, že nový generálny riaditeľ je “mladý človek a manažér” a ocenil prínos jeho predchodkyne, ktorá posilnila personálne kapacity SR na zastúpení práve v agende, ktorej sa venovala aj doteraz.

Popri webovej stránke www.strukturalnefondy.sk spustila vláda aj novú stránka www.nsrr.sk, ktorá sa zameriava už výlučne na nové programové obdobie.

Diskutujte: Sú eurofondy “pre každého”?