Neplatiť dane? Dotácie máte na dosah

Architektonický návrh Právnickej fakulkty UL (zdroj: http://www.agg.pl )

Pozadie

24. októbra 2007 „ožil“ po letnej prestávke projekt nového zákona o regionálnom rozvoji. Prvá verzia zákona rozhorčila samosprávy – kraje, ZMOS i mestá začiatkom leta. História jeho príprav siaha do októbra 2006 a na novele sa pracovalo ešte za šéfovania Lászlóa Gyurovzského (SMK) na MVRR. Do platnosti by mal nový zákon vstúpiť v marci 2008. 

Otázky

  • Zákon pripravuje rezort M. Janušeka rok

Prvý takýto zákon prijala SR už v roku 2001 spolu so zákonom o vyšších územných celkoch. V roku 2004 ho parlament už raz novelizoval.

Nový zákon avizoval rezort výstavby a regionálneho rozvoja už pred dvoma rokmi aj v súvislosti s novou európskou legislatívou pre kohéznu politiku na roky 2007-2013.

Prvý návrh zákona, ktorý sa ocitol na stole pred letom, podrobili zdrvujúcej kritike hlavne samosprávy – miestna i regióny. Nepáčilo sa im centralizovanie už raz decentralizovanej úlohy v regionálnom rozvoji. 

Nový návrh má za sebou dlhú prípravu: poradu vedenia ministerstva regionálneho rozvoja, 7-dňové pripomienkovanie, prerokovala ho aj Legislatívna rada vlády a na stole ho mala aj Rada vlády pre verejnú správu.

Pripomienok k návrhu zákona bolo tiež dosť. Koncom augusta a začiatkom septembra bolo voči návrhu vznesených vyše dvesto pripomienok, z toho 51 bolo zásadných.

Zákon hovorí tiež o dlhodobej 20-ročnej národnej stratégii regionálneho rozvoja. Aktuálne pozná Slovensko len národný rámec pre eurofondy, ktorý je postavený na roky 2007-2013.

  • Zvláštny (nešťastný) paragraf č. 13 o euroregiónoch

Je zarážajúce, že aktuálne zverejnený návrh zákon hovorí o podpore pre združenia, ktoré majú daňové nedoplatky, nedoplatky poistného do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.

Ešte viac zaráža fakt, že proti tejto formulácii nenamietalo ministerstvo spravodlivosti, Generálna prokuratúra a ani ministerstvo financií počas  pripomienkového konania. 

Dôvodová správa návrhu zákona tento paragraf vysvteľuje, že „na uvedené aktivity využíva euroregionálne združenia aj dotáciu zo štátneho rozpočtu vyhradenú z rozpočtovej kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Tento paragraf vymedzuje aj podmienky, za ktorých nemožno dotáciu poskytnúť.“ 

„Dotáciu nemožno poskytnúť tomu, kto nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.“
návrh nového zákona o podpore regionálneho rozvoja, október 2007

V štvrtej časti medzi subjektmi územnej spolupráce definuje MVRR  euroregióny. Tu sa píše, že podľa navrhovaného  § 13 odsek 4 písmeno e) „dotáciu podľa ods. 3 nemožno poskytnúť tomu, kto nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.  

Pozície

Hovorca ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Miroslav Bátovský na otázku prečo bol tento bod z vlády vypustený uviedol, že materiál sa musí prerokovať v rámci tripartity začiatkom budúceho týždňa.

„Príprava zákona zabrala dlhý čas. Jeho podoba sa niekoľkokrát upravovala. Zapracovávanie pripomienok paragrafy zákona výrazne zovšeobecňovalo a tak zákon nie je dostatočne špecifický. No i napriek dĺžke príprav a legislatívneho procesu sa v zákone objavujú veci, ktoré nesvedčia o zodpovednom prístupe k nemu. Dúfajme, že ide o štylistickú chybu, v opačnom prípade by zákon napomáhal nelegálnej činnosti“, hovorí regionalista Andrej Šteiner z Karpatského rozvojového inštitútu.

Čo by sa stalo, keby zákon prešiel s týmto znením všetkými schvaľovaniami, sa pýtal EurActiv.sk ústavného právnika Erika Laštica z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. E. Laštic uviedol, že táto formulácia sa po rokovaní tripartity asi zmení. Najneskôr však v parlamente počas troch čítaní zákona vo výboroch a pléne. Poistkou je aj prezident, ktorý zákon môže parlamentu vrátiť na opätovné prerokovanie. „Je to určite chyba, že dokument v takejto podobe išiel do vlády po prerokovaní v Legislatívnej rade. Tá by mala takéto nerzrovnalosti vychytať. Našťastie je tu niekoľko úrovní, ktoré to vedia zmeniť. Ináč by sa skutočne dotácie neposkytovali združeniam platiacim dane a odvody a štát by tento problém musel riešiť novelou v skrátenom legislatívnom konaní“, uzatvára pre EurActiv.sk expert na ústavné právo E. Laštic.

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:

  • Marec 2008: očakáva sa, že do platnosti vstupuje nový zákon o podpore regionálneho rozvoja a zákon č. 503/2001 sa zruší; 
  • Október 2007: návrh zákona ide na rokovanie tripartity a vráti sa na program vlády asi v novembri 2007;
  • Leto 2007: v uplynulých mesiacoch nastal na Slovensku problém s poskytnutím dotácie zo štátneho rozpočtu ministerstva práce. Dotáciu čerpala inštitúcia, ktorá dlžila daňovému úradu, vysoké sumy na odvodoch chýbali aj v Sociálnej poisťovni. Nezisková organizácia Privileg po medializovaní problému a kontrole z MPSVR avizovala, že dotáciu vráti;
  • 1999-2007: euroregionálne združenia do tohto roku môžu čerpať z tzv. vládneho grantového programu „Systému podpory euroregionálnych aktivít“. Podmienky pre získanie dotácie na projekty a činnosť združení sú porovnateľne prísne, ako pri žiadateľoch o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.