Nitra poskytuje prostriedky mikroregiónom k príprave na LEADER

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) uvoľnil začiatkom apríla 2007 prostriedky na prípravu ďalších vidieckych oblastí na prístup LEADER, ktorý začne fungovať na Slovensku prostredníctvom eurofondov pre rozvoj vidieka.

Projekt samosprávneho kraja sa nazýva „Príprava nových mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka – prístup LEADER“ a je už pokračovaním minuloročnej technickej asistencie pre mikroregióny z Ponitria. Vlani uvoľnila župa 5 mil. korún, aktuálna výzva je dimenzovaná na 2,5 mil. Sk.

Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil konkurz pre výber mikroregiónov kraja pre vypracovanie žiadosti o poskytnutie technickej pomoci na rozvojové stratégie vidieka a prípravu miestnych a odborných kapacít prístupom LEADER.

Oprávnení žiadatelia:

Vidiecke mikroregióny, na území Nitrianskeho kraja (ďalej „žiadatelia“), ktoré sú zaregistrované ako:

  • občianske združenie (Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)
  • záujmové združenie právnických osôb (Občiansky zákonník § 20f)

Neoprávnení žiadatelia

Obce, organizácie NSK, politické strany, politické hnutia a ich koalície, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Podporovať sa budú len mikroregióny s počtom obyvateľov viac ako 10 000, pričom najväčšia obec nesmie byť väčšia ako 20 000 obyvateľov, hustota obyvateľstva nesmie presiahnuť 120 ob./km2.  K splneniu uvedených všeobecných ukazovateľov môžu vidiecke mikroregióny vytvoriť partnerstvo s iným mikroregiónom tak, aby tvorili súvislé územie.

Maximálna výška pridelenej pomoci na žiadateľa: približne 0,5 mil. Sk (podľa počtu obyvateľov mikroregiónu)

Výška spolufinancovania: finančný vklad organizácie 50 000 Sk
Nefinančný vklad: materiálne, personálne a technické zabezpečenie. Poskytnúť kanceláriu, manažéra projektu a PC s prístupom na internet k dispozícii na celú dobu realizácie Technickej pomoci.

Cieľ pomoci:

Predmetom technickej pomoci je vypracovanie rozvojovej stratégie vidieka a príprava miestnych a odborných kapacít pre vidiecke územie v Nitrianskom kraji.

Oprávnené aktivity:

a) Audit (mapovanie) zdrojov vybraných mikroregiónov, animácia občanov územia mikroregiónov, postupná tvorba miestnej akčnej skupiny za účelom zostavenia miestnej stratégie typu Leader, školenia pre týchto členov
b) Zostavenie inovatívnej a integrovanej stratégie sociálneho a ekonomického rozvoja vybraných mikroregiónov a ich ex–ante hodnotenie

Dĺžka poskytovania technickej pomoci: Technická pomoc bude poskytnutá vybraným uchádzačom do 15. decembra 2007.

Predkladanie žiadosti:

Žiadosť o poskytnutie technickej pomoci podávajú oprávnení žiadatelia na formulároch zverejnených Úradom NSK, vrátane povinných príloh v dvoch vyhotoveniach. Kompletná žiadosť musí mať vyplnené všetky časti formuláru vrátane povinných príloh. Žiadateľ vypĺňa formulár v slovenskom jazyku.

Povinné prílohy:

  1. Stanovy organizácie, IČO
  2. Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní
  3. Čestné vyhlásenie o poskytnutí kancelárie a PC s prístupom na internet na celú dobu realizácie Technickej pomoci
  4. Čestné prehlásenie o pravdivosti a úplnosti uvedených údajov
  5. Prehlásenie o partnerstve
  6. Životopis manažéra projektu

Formulár žiadosti je možné stiahnuť z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – www.unsk.sk.

Uzávierka prijímania žiadosti je 30. 04. 2007 do 15.00 hod.

Spôsob doručenie žiadosti:

  • osobne v podateľni Úradu NSK
  • poštou v uzatvorenej obálke označenej: LEADER 2 – Neotvárať

Kontakt a adresa: 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Odbor strategických činností
Štefánikova 69
949 01 Nitra

Ďalšie informácie: na telefóne  037/6930363, 6930362