Nová legislatíva pre eurofondy

Od začiatku tohto roka nadobudol platnosť zákon č. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja upozorňuje na svojich stránkach na ich niektoré dôležité ustanovenia.

Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

  • § 24 Finančné vzťahy pri poskytovaní pomoci a podpory upravuje problematiku prípadného vrátenie príspevku, porušenia finančnej disciplíny zo strany prijímateľa a problematiku zmluvnej pokuty vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí NFP.
  • § 25 Certifikácia a certifikačné overovanie ukladá prijímateľom povinnosť poskytovať súčinnosť príslušnému orgánu pri vykonávaní certifikačného overovania.
  • § 28 Vysporiadanie finančných vzťahov umožňuje vzájomné započítavanie pohľadávok medzi riadiacim orgánom a prijímateľom v súvislosti s poskytovaním nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti.
  • § 30 Povinnosti prijímateľa a partnera v súvislosti s účtovníctvom stanovuje povinnosti prijímateľa a partnera v súvislosti s vedením účtovnej evidencie vo vzťahu k podporeným projektom.

Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

  • § 4, ods. 2 definuje finančné prostriedky z Európskej únie ako doplnkové zdroje finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja.
  • § 7, ods 8 stanovuje schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja VÚC a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie VÚC ako podmienku na predloženie žiadosti VÚC o poskytnutie NFP.
  • § 8, ods. 8 stanovuje schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje stavebný zákon, ako podmienku na predloženie žiadosti obce o poskytnutie NFP.