Nová tvár Medzinárodného višegrádskeho fondu

Kristóf Forrai, IVF, MVF, Medzinárodný višegrádsky fond, International Visegrqad Fund

 

Krátka správa

Cieľom Medzinárodného višegrádskeho fondu (MVF) je podporovať rozvoj užšej spolupráce medzi krajinami Višegrádskej 4 (V4) prostredníctvom spoločných kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov, výmen medzi mládežou, cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu.

31. júla 2006 skončilo trojročné funkčné obdobie výkonného riaditeľa Medzinárodného višegrádskeho fondu Andrzeja Jagodzińského z Poľska. Funkciou nového riaditeľa bol poverený veľvyslanec Maďarskej republiky, Kristóf Forrai.

Kristóf Forrai študoval medzinárodné vzťahy na Vysokej škole ekonomickej v Budapešti a študijnú stáž absolvoval v bývalom Sovietskom zväze na Univerzite v Krasnodare. Koncom 80. rokov si vzdelanie doplnil štúdiom medzinárodných vzťahov na Columbia University v New Yorku (USA). Podľa oficiálneho životopisu pôsobí v diplomatickej službe od roku 1990, ktorú krátkodobo nahradil prácou konzultanta v súkromnej finančnej sfére. Prešiel funkciami prvého tajomníka na ambasáde Veľvyslanectve Maďarskej republiky vo Washingtone a ako veľvyslanec pôsobil v Českej republike. Predsedal Úradu pre zahraničných Maďarov a na MZV v Budapešti zastával post riaditeľa odboru regionálnej spolupráce. Plynne sa dohovorí v angličtine, maďarčine a čiastočne po rusky. Na pozíciu výkonného riaditeľa Višegrádskeho fondu prichádza z pozície Národného koordinátora V4 počas maďarského predsedníctva. Je ženatý a má dve deti.

Riadiacim orgánom Fondu je Konferencia ministrov zahraničných vecí a Rada veľvyslancov. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za plnenie cieľov fondu a je splnomocnený jednať za inštitúciu a je jej štatutárom. Vedie tiež sekretariát . Hodnotí všetky registrované projektové žiadosti a najlepšie z nich postupuje Rade veľvyslancov na schválenie. Zástupcom riaditeľa MVF je Čech, René Kubasek. Sídlo MVF je v Kráľovskom údolí v Bratislave. Predsedníctvo MVF rotuje v abecednom poradí spolupracujúcich krajín.

O založení Medzinárodného višegrádskeho fondu rozhodli vlády regionálního zoskupenia krajín Višegrádskej 4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) podpisom medzinárodnej zmluvy v Bratislave, v máji 1999. O rok neskôr v júni 2000 bol tento akt inštitucionalizovaný. Na chod MVF a jeho grantový program sa spoločne skladajú krajiny V4.

Grantové programy venujúce sa cieľom fondu sa delia na tzv. štandardné granty, malé granty a Višegrádsky strategický program. Rovnako fond poskytuje štipendiá v rámci krajín V4 a pre doktorandov a postgradualistov z Bieloruska, Chorvátska, Rumunska, Ruskej federácie, Srbska. Čiernej Hory a Moldavska. Zvlášť je vyčlenený rozpočet pre štipendistov z Ukrajiny.

Najbližšie bude uzávierka 2. tohtoročnej výzvy pre predkladanie projektov do schémy štandardných grantov, pre ktoré bolo vyčlenených 1 690 000 eur pre tento rok, 15. septembnra 2006. Výška grantu je viac ako 4000 eur a predpísané kofinancovanie je najmenej 50 %. 

Bližšie informácie k tejto schéme nájdete tu: