Nový grantový program pre región Slovensko – Východ

Krátka správa

Košickí oceliari a Karpatská nadácia (KN) spustili 21. októbra nový regionálny grantový program „Spoločne pre región” zameraný na mládež, kultúru a vzdelávanie, ktorý prerozdelí 1 mil. korún na projekty zamerané na kultúru, spoluprácu medzi rôznymi kultúrami, voľnočasové aktivity detí a mládeže, environmentálnu výchovu a vzdelávanie, bezpečnosť i šport. Vzájomná spolupráca U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie sa začala v tomto roku vďaka programu „The Way It Works“ (Ako to môže fungovať), ktorý sa venuje spoločenskej zodpovednosti firiem v Karpatskom (euro)regióne.

Maximálna výška udeleného grantu z nového programu KN bude 100 tisíc korún. Medzi potencionálnych žiadateľov patria registrované mimovládne neziskové organizácie (MVO) a obce a mestá z Košického a Prešovského kraja. Maximálna dĺžka projektu nesmie presiahnuť jeden rok a aktivity musia byť ukončené do 1. marca 2009.

Vyhlasovateľ grantu odporúča zabezpečiť pre predkladané projekty (nie však striktne) spolufinancovanie vo výške 30% z vlastných zdrojov. Už vopred je stanovené, že program nepodporí nákup nehnuteľností (pôdy a/alebo budov), ďalší regranting tretím subjektom, či konferencie, študijné cesty, výmenné pobyty okrem tých, ktoré sú súčasťou plánovania, monitoringu alebo hodnotenia projektu alebo podporujú výmenu skúseností medzi podporenými projektmi.

Cieľ programu „Spoločne pre región“ je motivovať, identifikovať a podporiť komunitné rozvojové projekty miestnych skupín. Projekty majú byť pripravené a realizované v širokých mnoho-sektorových partnerstvách. Program je nastavený tak, že podporuje zároveň zodpovednú angažovanosť pracovníkov donora programu na práci v komunitách – napríklad v miestnych občianskych združení alebo v dobrovoľníckych organizáciách.

Projekty v rámci aktuálnej výzvy „Spoločne pre región” musia mať komunitný charakter, tiež poskytovať riešenia identifikovaných miestnych problémov a zapájať členov do života komunity.

Podporované oblasti programu:

  • Bezpečnosť – aktivity zameriavajúce sa na aspekty bezpečnosti smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života;
  • Deti a mládež – voľnočasové aktivity poporujúce zmysluplné využívanie voľného času (napr. rekonštrukcia detských ihrísk a miestnych športovísk…);
  • Environmentálne programy a vzdelávanie – ochrana prírody a životného prostredia (napr. svojpomocné čistenie a kultivovanie životného prostredia, environmentálna výchova detí, mládeže aj dospelých, separovanie odpadu…);
  • Kultúrna identita a cezhraničná spolupráca – zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora medzikulúrnych aspektov spolupráce (napr. vytváranie miestnych múzeí, rozvoj miestnych obecných divadiel a spolkov…);
  • Šport – podpora športového ducha, zdravého životného štýlu a férových športových pravidiel (napr. športové aktivity zapájajúce rôzne skupiny obyvateľov…).

Program oficiálne spustili počas víkendu David H. Lohr, prezident U. S. Steel Košice a Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie Slovensko. „Záleží nám na regióne a práve takýmto spôsobom chceme podporiť občanov, ktorí sa zapájajú do života komunity a vidia jej problémy. Je to obrovská príležitosť pre tých, ktorí majú nápady na zlepšenie a skvalitnenie života na mieste, kde žijú,“ uviedol David H. Lohr. Laura Dittel dodala, že „program je výsledkom spolupráce a partnerstva a predstavuje spoločnú snahu súkromnej spoločnosti, správajúcej sa zodpovedne a  nadácie, ktorá v regióne dlhodobo pôsobí, pozná jeho potreby a je pripravená poskytnúť svoje know-how“.

Výzva na predloženie projektov je otvorená do 21. januára 2008 a formulár možete nájsť tu.


Karpatská nadácia Slovensko je súčasť regionálnej cezhraničnej siete KN, ktorá poskytuje granty a technickú pomoc mimovládnym neziskovým organizáciám a miestnym samosprávam na programy regionálneho ekonomického rozvoja a podporu cezhraničných aktivít. Podporuje rozvoj partnerstiev medzi súkromným a verejným sektorom vrátane cezhraničných a interetnických prístupov pri podpore regionálneho a komunitného rozvoja a predchádzaní konfliktom.