Nový komisár pre regionálny rozvoj čelil otázkam europoslancov

Členovia výboru sa zaujímali o budúcnosť regionálnej politiky EÚ, klimatické zmeny a dôsledky ekonomickej krízy na lokálnej úrovni. „Kohézna politika je veľkým úspechom EÚ, jej smerodajnou hodnotou je vzájomná solidarita“, povedal komisár Samecki. Kríza podľa neho pravdepodobne vrcholí, treba preto myslieť na budúcnosť.

Členka výboru Constanze Krehl zo skupiny socialistov a demokratov vyzdvihla potrebu definície „teritoriálnej kohézie" s cieľom urobiť regionálnu politiku efektívnejšou. Zaujímala sa, či Zelená kniha, ktorá bude čoskoro publikovaná Európskou komisiou, poskytne jasnú predstavu, o tom, čo teritoriálna kohézia vlastne je. „Namiesto hľadania jednoduchej definície, by sme mali zamerať na všetky spoločné znaky: Zelená kniha prinesie syntézu“, odpovedal komisár.

Na otázku, či plánuje Komisia prehodnotenie regionálnej politiky aby bolo riešenie klimatických zmien efektívnejšie, komisár odpovedal:„Klimatické zmeny budú mať v budúcnosti významnú prioritu.“

Debata sa niesla aj v duchu témy, či má Komisia poznatky o regiónoch ktoré boli krízou najviac zasiahnuté. Komisár pripustil, že ich poznatky o tom, ktoré regióny sú najviac postihnuté sú limitované a je preto podľa neho potrené zdokonalenie metodológie poznania regionálneho rozvoja v jednotlivých štátoch. Dodal, že najvzdialenejšie regióny potrebujú využiť ich špecifické danosti zahrňujúc prírodné zdroje a turizmus, aby sa s krízou lepšie vysporiadali.

Horúcou témou bola v rozprave aj téma priveľkej byrokracie. Komisár vo svojich úvodných poznámkach zdôraznil: „Musíme sa usilovať o zníženie ďalšej administratívnej záťaže pre koordinančné a riadiace orgány ako aj pre prijimáteľov pomoci z fondou EÚ aby sa prostriedky z rozpočtu EÚ využívali efektívne. Členovia výboru John Bufton a Oldřich Vlasak sa zaujímali o to, aké kroky sa vyvinú na zníženie byrokratického zaťaženia, zjednudušenie auditu a kontrolných procedúr. „Potrebujeme nájsť rovnováhu: Pokusy o elimináciu administratívy nemusia viesť k zníženiu monitorovacích výdavkov, vystupuje tu do popredia znižovanie byrokracie verzus zákonnosť noriem“, dodal na záver Samecki.