Nový pomocník pre samosprávy, regionalistov a územných plánovačov

 

Krátka správa

Územné plánovanie úzko súvisí s výstavbou, ale aj s regionálnym a miestnym rozvojom. V podmienkach našej republiky boli prijaté legislatívne rámce, ktoré ho upravujú už od roku 1976. Vďaka pokroku v informačných technológiách vznikol integrovaný informačný systém.

Z platnej legislatívy vychádza projekt Informačného systému o územnom plánovaní. Prostredníctvom webovej stránky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja sa odborníci, ale i ďalší záujemci môžu dostať na „Portál informačného systému o územnom plánovaní.“  Tento informačný nástroj je jedným z výstupov projektu daného informačného systému.  

Používateľmi Informačného systému o územnom plánovaní sú v prvom rade orgány územného plánovania, ako: MVaRR SR, samosprávny kraj, krajský úrad a obce. V časti Vyhľadávanie si môže záujemca overiť, či konkrétna obec má spracovanú nejakú územnoplánovaciu dokumentáciu. Úplné znenia územno-plánovacej dolumentácie (ÚPD), plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) obcí alebo mikroregiónov, či urbanistických štúdií musia byť na vyžiadanie dostupné na príslušnom obecnom úrade.

Tieto informácie sú dôležité pre žiadateľov z radov samospráv, keď plánujú realizovať investičné aktivity spolufinancované napríklad z eurofondov, kde je táto dokumentácia podmienkou pre oprávnenosť žiadosti projektu. Toho času je k dispozícii pracovná verzia, ktorá bude fungovať do spustenia komplexného portálu územného plánovania. Celkový vzhľad a obsahová náplň sa stále spracováva. Zostavovatelia privítajú každú pripomienku, názor alebo tip na zlepšenie.