NSRR pod paľbou pripomienok

Národný strategický referenčný rámec

Krátka správa

30. novembra sa mali ukončiť práce na Národnom strategickom referenčnom rámci. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR SR) začiatkom mesiaca zverejnilo dokument na medzirezortné pripomienkové konanie. To skončilo 16. novembra. Včera potvrdil úrad vlády, že vláda zaradí tento dokument na svoje rokovanie 6. decembra.

NSRR je základ pre otvorenie rokovaní s Európskou komisiou a o jeho definitívnom obsahu a aj nasmerovaní využitia eurofondov v nasledujúcich 7 rokoch.  Po prerokovaní s Komisiou sa materiál dopracuje o výstupy a pripomienky, ktoré z nich vyplynú. Komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner vyzvala 10. novembra členské krajiny (článok EurActiv.sk, 13.11.2006) aby predložili svoje národné referenčné rámce, keďže k tomu termínu tak spravila len Litva a Rakúsko.

V návrhu programu rokovania vlády na 6. decembra zatiaľ figuruje okrem Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 (gestorom je minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek) aj trojica operačných programov: Operačný program Informatizácia spoločnosti (predkladá podpredseda vlády Dušan Čaplovič), Operačný program Technická pomoc (predkladá ho rovnako ako pri NSRR minister výstavby) a Operačný program Doprava (predkladá minister dopravy Ľubomír Vážny). Ďalšia doteraz zverejnená pätica programov ešte nebola zaradená do programu vlády. O defintívnej podobe programu rokovania sa rozhodne až v utorok 5. decembra.

Samotný NSRR vyvolal veľký záujem mnohých inštitúcii, ktoré k nemu zasielali pripomienky. Celkový počet pripomienok bol 438, zásadných 179. MVRR SR ako gestor akceptovalo 137 pripomienok, 14 je ešte predmetom rozporového konania. K NSRR svoje odporúčania predloží vláde pred jej zasadnutím aj Národný konvent o EÚ (články EurActiv.sk 29. 11 a 30. 11 2006). Okrem rezortov aktívne pripomienkovali aktuálnu podobu aj samosprávne kraje, samosprávy, regionálne rozvojové agentúry a inštitúcie tretieho sektora (EurActiv 24. 11. 2006).

Referenčný rámec je samostatne negociovaný dokument, ktorý sa Bruselu nezasiela s jeho operačnými programami, ako informoval EurActiv spolupredseda pracovnej skupiny pre regionálnu politiku Národného konventu o EÚ Ladislav Setnický. Členské krajiny Únie majú určený termín koncom marca 30. marca 2007.

O  vývoji a bližších podrobnostiach bude aktuálne naďalej informovať redakcia EurActivu v najbližších dňoch.