Školstvo gestoruje eurofondy za 1,82 mld. eur

Pozadie 

8. októbra 2006 sa vláda zaviazala, že do konca novembra 2006 bude mať Slovensko pripravené všetky operačné programy – celkovo 11, ktoré spadajú bod aktualizovaný návrh Národného strategického referenčného rámca (NSRR) pre budúce programové obdobie. Návrh Operačného programu Výskum a vývoj a Operačného programu Vzdelávanie dalo MŠ SR  6. novembra do medzirezortného pripomienkovania. V končiacom sa programovom období plnilo školstvo nižšiu implemetačnú funkciu – bolo sprostredkovateľský orgán pre vybrané opatrenia v rámci ľudských zdrojov a programu pre Bratislavský kraj. Po novom už samostatne riadi dva programy.

Otázky

 • MŠ a jeho pozícia v rámci ŠF v rokoch 2004 – 2006

V programovom období 2004-2006 neboli zadefinované individuálne opatrenia na podporu výskumu a vývoja ani infraštruktúry vysokých škôl z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Oblasť výskumu a vývoja je z pohľadu podpory priemyselného výskumu riešená prostredníctvom SOP Priemysel a služby, pričom výsledky realizácie programového obdobia 2004-2006 vyhodnocuje Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre SOP Priemysel a služby.

MŠ SR sa stalo sprostredkovateľským orgánom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci OP Ľudské zdroje a  Jednotného programového dokumentu NUTS 2 – Bratislava Cieľ 3.

Opatrenia plne alebo čiastočne implementované MŠ SR sa venovali sa:

 • prispôsobeniu odbornej prípravy  a  vzdelávania  požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach
 • zvýšeniu rozsahu, zlepšenia a širšiemu poskytovaniu ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov
 • rozvoju poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce
 • stimulovaniu  a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
 • zlepšeniu kvality zamestnania a konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja

 • Výskum a vývoj: 1,2 mld. eur

Operačný program Výskum a vývoj (OP VaV) bude podporovať výskum, vývoj a infraštruktúru vysokých škôl s využitím národných zdrojov a zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Štandardne definuje globálny cieľ, prioritné osi, opatrenia a aktivity, ktoré budú podporované na území cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období  rokov 2007 – 2013. Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom Operačného programu Výskum a vývoj je  modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov,  tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Priority sú:

 • Výskum a vývoj
 • Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji
 • Infraštruktúra vysokých škôl
 • Infraštruktúra vysokých škôl v Bratislavskom kraji
 • Technická pomoc

Na realizáciu programu je z ERDF určených celkovo 1,2144 mld eur v bežných cenách roku 2004. Tieto prostriedky z EÚ sú doplnkovým zdrojom k zdrojom štátneho rozpočtu SR (princíp adicionality).
 

 • Vzdelávanie

Operačný program Vzdelávanie (OPV) sa zameriava na rozvoj ľudských zdrojov v oblasti rezortu školstva s využitím zdrojov ESF a a národných zdrojov.  Rovnako ako OP VaV pokrýva z geografického hľadiska celé územie Slovenskej republiky.

Globálny cieľ operačného stanovuje „zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám znalostnej spoločnosti“.

V rámci svojich prioritných osí sa program bude orientovať na:

 • Reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp vedomostnej spoločnosti
 • Podporu vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
 • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Z ESF sem bude plynúť celkovo 617,801 mil. eur v bežných cenách 2004.

 • Nová implementačná agentúra

Ministerstvo v súvislosti s pridelenými prostriedkami zo ŠF sa chystá vybudovať novú štruktúru. Ide o klasické vytvorenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom SO/RO – Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy. S  agentúrou počíta aj pri implementácii OP Vzdelávanie a prepojí ňou zdroje ERDF a  Európskeho sociálneho fondu v oblasti rezortu školstva.

V predkladacích správach k programu sa uvádza, že „Materiál prešiel pripomienkovým konaním a na rokovanie vlády SR sa predkladá bez rozporov“. Pôvodne však pod MŠ SR mali patriť aj inovácie podporujúce konkurencieschopnosť, ktoré  však nakoniec pripadli ministerstvu hospodásrtva.

Ďalšie kroky

 • 20. novembra skončí medzirezortné pripomienkovanie oboch OP