O NSRR jednáme s EK už oficiálne

Krátka správa

27. februára sa konečne otvorili oficiálne rokovania medzi SR a Komisiou zastúpenou Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu politiku (DG REGIO) po podobe  Národného strategického referenčného rámca (NSRR) určeného na práve sa začínajúce sedemročné programové obdobie a upravuje čerpanie štrukturálnych fondov, ktoré sem potečú z Únie. Tomuto začiatku však predchádzala dlhá séria neformálnych rokovaní a konzultácií.

Slovenský konečný návrh schválený vládou na jeseň 2006 počíta s 11 operačnými programami. Najmenšie programy sú pre Bratislavský kraj a zdravotníctvo (87 mil. a 250 mil. eur), najväčší je venovaný doprave  a  rozdelí peniaze z dvoch fondov – Kohézneho i ERDF vo výške 3,2 mld. eur. Celkovo SR vyjednala počas schvaľovania novej finančnej perspektívy na toto obdobie približne 11,36 mld. eur.

Hlavným kooridnátorom prípravy celého NSRR bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. To riadi aj 3 operačné programy (OP) z 11: technickú pomoc, OP Bratislavský kraj a Regionálny operačný program. Dvojicu operačných programov bude riadiť aj ministerstvo školstva a vlastný program majú aj sektory, na ktorých čele stojí MŽP, MDPaT, MH SR, MPSVaR SR a MZ SR. Pre program informatizácia spoločnosti riadiacu zodpovednosť prebral Úrad vlády SR.

Úvodné rokovania, ako uvádza MVRR, dodržalo princíp partnerstva a rokovaní sa zúčastnili experti a zástupcovia samospráv, profesijných združení a neziskových organizácií. Prítomní boli zástupcovia všetkých ministerstiev, ktoré sú riadiacimi orgánmi predkladaných operačných programov v návrhu NSRR.

Čo sa týka odovzdávania návrhov jednotlivých programov, má Slovensko meškanie, ktoré musí dobehnúť začiatkom marca. Výsledkom niekoľkotýždňového negociačného procesu bude schválenie Národného strategického referenčného rámca a jeho operačných programov vo finálnej podobe.