O tom ako Komisia “zablokovala” kľúčové environmentálne plány

S blížiacim sa koncom funkčného obdobia súčasného predsedu Európskej komisie sa z prostredia európskej exekutívy začínajú vynárať rôzne informácie.

Barroso a Dayová dávajú podľa environmentalistov v oblasti „zelenej legislativy“ prednosť obchodným záujmom. Takéto obvinenie ale ich hovorca dôrazne odmietol.

Teraz sa zdá, že kľúčové legislatívne návrhy, ktoré predložilo Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie neprešli po tom, čo boli na popud Barrosa a jeho generálnej tajomníčky označené za nedôležité.

"Keď sa pozriete na pracovný program Komisie na roky 2013-14, nájdete v ňom veľa návrhov z oblasti životného prostredia, na ktoré sa nedostalo," povedal pre EurActiv.com jeden z vyšších úradníkov Komisie.

„Neostalo pre ne miesto, pretože nám bolo povedané, že nemôžu prejsť," prezradil ďalej zdroj, ktorý si pre citlivú povahu informácií želal ostať nemenovaný.

Endokrinné disruptory

Pracovný program Komisie na rok 2013 obsahoval plány na revíziu stratégie k látkam spôsobujúcim endokrinnú disrupciu (EDSs) s cieľom lepšie chrániť verejné zdravie a životné prostredie.

Hovorca Komisia oficiálne tvrdil, že oneskorenie, ktoré vzniklo pri výbere kritérií vymedzenia látok narušujúcich endokrinný systém je odôvodnené „zložitosťou celej problematiky, vyvíjajúcou sa vedou a rozdielnymi názormi medzi vedcami a zúčastnenými stranami."

Náš anonymný zdroj vidí za vyššie spomínaným oneskorením niečo iné. „Stratégia pre endokrinné disruptory bola zablokovaná pre lobing zo strany kozmetického priemyslu.“

Pracovný program Komisie obsahoval tiež záväzok predložiť správu o požiadavkách trvalej udržateľnosti pre biomasu, ako prostriedku na minimalizovanie problémov, akými sú odlesňovanie či ​​nárast emisií skleníkových plynov.

Hoci biomasa tvorí 50% objemu obnoviteľných zdrojov energie v EÚ, nepostačujúce účtovné pravidlá pre uhlík spôsobili, že biomasa môže byť importovaná aj z nečlenských krajín Kjótskeho protokolu ako napr. USA. Vývoz biomasy z USA do Európy sa v minulom roku zdvojnásobil, pričom neexistujú žiadne záruky, že pri výrobe biomasy sa nepoužilo aj nelegálne vyťažené drevo.

Kritériá pre bioenergiu

V apríli úradníci Komisie oznámili, že zverejnenie návrhu kritérií pre bioenergiu sa odkladá na obdobie po roku 2020. Medzi tými, čo zverejnenie návrhu zablokovali, bola s veľkou pravdepodobnosťou aj Catherine Day.

Všetko, čo v tejto chvíli zostalo zo záväzku EÚ, ktorý počítal so zverejnením usmernenia pre nastavenie záväzných udržateľných kritérií pre biomasu do roku 2014, je dokument pracovnej skupiny, v ktorom sa zvažujú rôzne nezáväzné možnosti.

V oficiálnom vyhlásení, ktoré Komisia poskytla EurActiv.com sa uvádza, že dokument je "citlivý". Bioenergia vytvorila menšie škody na životnom prostredí, ako technológia, ktorú nahradila.

„Mnoho environmentálnych plánov bolo zablokovaných," povedal pre EurActiv.com jeden z vysokých úradníkov EÚ. „Barrosov všeobecný postoj k oblasti ochrany životného prostredia bol poznačený nezáujmom."

„Chcel byť veľkým pri veľkých veciach a malým pri malých veciach“, životné prostredie bolo jednou z malých vecí," dodal nemenovaný úradník.

Regulácia obchodu s drevom

Na jeseň tohto roka bola naplánované oznámenie, ktoré by stanovilo jednotný celoeurópsky inšpekčný režim pre nezákonne dovážané drevo.

Pašované výrobky z dreva sú plodmi odlesňovania, ktoré je zodpovedné za 17% všetkých človekom vyprodukovaných emisií skleníkových plynov. Je to o 50% viac emisií než z lodí, leteckej a pozemnej dopravy spolu.

Medzi európskymi krajinami existujú veľké rozdiely v bohatstve a HDP. Majú rôzne právne normy a tradície pre reguláciu obchodu s drevom.

To je problematické, zvlášť keď nelegálna ťažba dreva rozkvitá – tvorí 15 – 30% celosvetovej produkcie lesného hospodárstva. Nedávna správa Programu OSN pre životné prostredie/Interpolu hovorí o obrate v objeme medzi 30 až 100 mld. dolárov.

Pokuty, pre tých, čo porušia zákon sa môžu pohybovať od 7 500 eur v Bulharsku do 5 mil. eur v Českej republike až po hornou hranicou neobmedzené pokuty v Spojenom kráľovstve.

Harmonizované normy

Harmonizovaná norma bola považovaná za najlepší spôsob, ako zaplniť medzery na európskom trhu s drevom, ale zdroje z EÚ hovoria, že Barrosov tím najprv návrh odložil – odvolával sa nadchádzajúce voľby – a neskôr inštruoval úradníkov aby od dokumentu upustili.

V minulom týždni uverejnila exekutíva únie tabuľku výsledkov, ktorá ukazuje, že 12 členských štátov ani 16 mesiacov po tom, čo bola prijatá úniou stanovená regulácia dreva, ktorá zakazuje dovoz nelegálne vyťaženého dreva, ešte stále plne nezaviedlo.

Španielsko, Poľsko, Maďarsko a Malta doteraz nesplnili ani jednu z troch povinností, ktoré ukladá zákon: určenie príslušného orgánu, prijatie sankcií a kontrola spoločností.

„Tlačíme na dva pilotné postupy, za ktorými môže nasledovať konanie o porušení právnych predpisov," povedal Karl Falkenberg, generálny riaditeľ Európskej komisie pre životné prostredie.

Ekológovia hovoria, že ak sa neprijme jednotná európska norma, pašeráci dreva môžu jednoducho nasmerovať svoje produkty na trh EÚ cez pre nich najmenej rizikové štáty so slabými represívnymi opatreniami.

Falkenberg potvrdil, že právne predpisy pre obchod s drevom a zlepšenie kontroly, by mohli priniesť pozitíva pre boj so zmenou klímy a je to „jasné na všetkých úrovniach Komisie."

Zaujatosť pre záujmy priemyslu?

Začiatkom tohto roka sa Claude Turmes, skupina Zelených,  sťažoval, že „manipulácia zo strany Barrosa a Catherine Day ohľadom balíčka 2030 (klimatický  a energetický) je jednoducho obrovská. Má uspokojiť Britov a zničiť politiku EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti."

Informácie o tom, že Barroso a Dayová zablokovali všetky návrhy cieľov k energetickej efektívnosti 2030, ktoré boli vyššie ako 27% popudili Friends of the Earth. Environmentálna organizácia reagovala uverejnením protestného videa.

Spoľahlivé zdroje tiež spájajú s menom predsedu Komisie aj „predčasnú smrť“ návrhu na reguláciu bridlicového plynu pre spoločnosti, ktorý mal byť v klimaticko-energetickom balíčku 2030.

Ďalšie kroky:

  • September 2014: Diskusia zainteresovaných strán na otázku stratégie pri endokrinných disruptoroch.