Ohľadne regionálnej politiky má nová vláda jasno

Nová vláda premiérky Ivety Radičovej vo svojom programovom vyhlásení sľubuje vytvorenie „funkčného modelu na podporu prílevu priamych zahraničných investícií, vrátane efektívneho využívania podporných inštitúcií“. Jednotliví ministri chcú zároveň sprehľadniť pravidlá pre poskytovanie investičnej pomoci tak, aby podporovala vytváranie pracovných miest v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou.

Dôraz sa má klásť aj na „využitie výrobných kapacít vidieka nielen na produkciu potravín ale aj na podporu výroby obnoviteľných zdrojov energií ako napríklad biomasa“.

Operačné programy

Vláda zároveň plánuje preskúmať možnosť decentralizovať rozhodovanie o prerozdeľovaní zdrojov z Regionálneho operačného programu (ROP), či Programu rozvoja vidieka (PRV) na vyššie územné celky. Tieto sú nástrojmi na čerpanie eurofondov a doposiaľ ich činnosť zastrešovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré však bolo ku dňu 30. júna zrušené. Jeho kompetencie v oblasti cezhraničnej spolupráci a Regionálneho operačného programu tak prešli na novovytvorené Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

Slovensko má v súčasnosti 11 operačných programov. Vláda však nevylučuje možnosť, že niektoré z nich zmení. Zároveň chce zaviesť „dôslednú a transparentnú kontrolu používania eurofondov“ a preveriť doterajšiu realizáciu projektov. Reaguje tým na obavy ich neefektívneho využívania. Ministri tiež plánujú „vykonať dôkladnú analýzu čerpania prostriedkov z EÚ v programovom období 2007 až 2013.“

Infraštruktúra naďalej prioritou

V znižovaní rozdielov medzi jednotlivými regiónmi má Slovensku napomôcť aj pokračovanie výstavby dopravnej infraštruktúry. Na dosahovanie tohto cieľa chce vláda presmerovať „voľné prostriedky EÚ do Operačného programu doprava a umožniť využitie zdrojov starobného dôchodkového sporenia na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest“.

V tejto súvislosti sa plánuje najmä „nadštandardné cestné spojenie Bratislavy a Košíc do roku 2014, urýchlenie výstavby úsekov na rýchlostnej ceste R2 medzi Zvolenom a Rožňavou, a tiež „realizácia podpísaných bilaterálnych dohôd medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestných mostov nad riekou Ipeľ“. Do roku 2014 sa má zároveň  uskutočniť výstavba nového mosta v Komárne.

Prioritou novej vlády v tejto oblasti je pritom „znížiť finančnú náročnosť dopravných stavieb na priemernú úroveň krajín EÚ“ a zabezpečiť transparentné verejné obstarávanie dopravných projektov. Programové vyhlásenie tak priamo reaguje na predraženú výstavbu na Slovensku, kde kilometer diaľnic v prepočte stojí podľa analytikov viac ako rovnaký úsek v Nemecku, Španielsku, či Chorvátsku. V určitých prípadoch bola pritom výstavba diaľnic v minulosti predražená až o tristo, či štyristo percent, uviedol v apríli tohto roku expert Svetovej banky Juraj Mesík v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní.

Operačný program zabezpečujúci výstavbu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry má byť zahrnutý aj v novom programovom období na obdobie rokov 2014 až 2020.