OP BK: Eurofondy na regeneráciu sídel, prírodné dedičstvo i cyklotrasy (OPBK/2008/1.1/01)

Logo OP Bratislavský kraj (Zdroj: www.opbk.sk)

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Ďalšia z priebežných výzviev vyhlásená ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja koncom marca 2008 v Operačnom programe Bratislavský kraj (OP BK) sa zameriava na podporu regenerácie sídel. Podporované aktivity žiadateľov z radov mietsnej samosprávy sa môžu zamerať na úpravu verejných priestranstiev vrátane ihrísk, úpravu prvkov verejnej zelene a rekonštrukciu verejného osvetlenia. V ďalšej skupine aktivít sa môžu spolufinancovať budovanie a obnova turistických trás, náučných chodníkov a cyklotrás vrátane tých, ktoré prechádzajú sídlami.

Už z názvu programu vyplýva, že oprávnení žiadatelia musia byť z Bratislavského kraja a na obe skupiny aktivít sa nevzťahuje pravidlo o koncetrácii príspevkov EÚ do pólov rastu.

Celkový rozpočet pre tieto aktivity predstavuje v programe počíta s asi 19,8 mil. eur, spolufinacovanie žiadateľov projektov (min. d 0,5 mil. Sk) je vo výške 5%, štát prispeje na spolufinancovanie projektu 10%.

K podávaniu projektov sa viažu obdobné procedúry, ktoré zaviedlo MVRR už pri ROP, a síce, že žiadatelia môžu svoj projekt od 14. aprála 2008 zaregistrovať na stránke OPBK a po pridelní termínu sa dostaviť s projektovým spisom na ministerstvo, kde pri individuálnom termíne prebehne už aj formálna kontrola. 

Popularizačnú konferenciu k OP BK pripravuje MVRR na budúci piatok (25. apríl 2008), prihlásiť sa možno do 22. apríla 2008. 


Analýza výzvy

Operačný program: OP Bratislavský kraj

Prioritná os: 1. Infraštruktúra

 • Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
  • Podporované aktivity:
   • 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídel
   • 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu

Trvanie výzvy: od 31. 3. 2008, registrácia projektov od 14.4.2008 

Kód výzvy: OPBK/2008/1.1/01

Oprávnení žiadatelia: Obce a mestá BA kraja, hlavné mesto a jeho mestské časti, združenia miest a obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení (369/1990 Zb.)

Oprávnené územie: Bratislavský kraj (NUTS II)

Veľkosť projektov:

 • minimálne: pre aktivity 1.1.2 500 000 Sk
 • maximálne: neurčené

Oprávnené aktivity:

 • 1.1.2: Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel predstavujú projekty zamerané na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia sídiel Bratislavského kraja a podporujúce nasledujúce aktivity:
  • úprava verejných priestranstiev vrátane ihrísk
  • úprava prvkov verejnej zelene
  • rekonštrukcia verejných osvetlení
 • 1.1.3: Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu vrátane územia NATURA 2000 je skupina aktivít zameraná na vytvorenie podmienok na využitie prírodných lokalít a sídiel pre zodpovedajúce formy cestovného ruchu prostredníctvom projektov:
  • budovania a obnovy turistických trás
  • budovania a rekonštrukcie náučných chodníkov
  • budovania a obnovy cyklistických trás vrátane cyklistických trás v sídlach s podmienkou ich napojenia na existujúce cyklistické trasy mimo sídiel

Oprávnené výdavky:

 • Skupina aktivít 1.1.2: Samostatne dopytovo orientované projekty

 1. úpravy verejných priestranstiev ucelených celkov dôležitých priestorových areálov obcí a miest s multifunkčným využitím (chodníkov, námestí, zastávok, parkový mobiliár, fontány),
 2. obnova verejnej zelene (terénne a sadové úpravy, výsadba zelene),
 3. budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk a ihrísk s multifunkčným využitím – podpora len certifikovaných výrobkov (mobiliár (napr. lavičky, odpadkové koše, zábrany a pod.), terénne a sadové úpravy),
 4. rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít podľa bodov 1. až 3. ,
 5. rekonštrukcia verejných osvetlení za účelom zníženia energetickej náročnosti na území podľa bodov 1.až 4.,
 6. výdavky na realizáciu podporných aktivít projektu do maximálnej výšky 3 % schválených oprávnených výdavkov na realizáciu hlavných aktivít projektu, a to:
  • výdavky na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane položkovitého rozpočtu, maximálne však do výšky 500.000,- Sk vrátane DPH a
  • výdavky spojené s informovaním a publicitou v súvislosti s realizáciou projektu, maximálne však do výšky 15.000,- Sk vrátane DPH.

Minimálny rozsah operácií v rámci jedného samostatne dopytovo orientovaného projektu zahŕňa aspoň tri z uvedených operácií 1. až 5.

 • Skupina aktivít 1.1.3: Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu

 1. budovanie a rekonštrukcia cyklistických trás,
 2. budovanie a rekonštrukcia cyklistických trás v sídlach s podmienkou napojenia na existujúce cyklistické trasy mimo sídiel,
 3. budovanie a obnova turistických trás,
 4. budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov,
 5. výdavky na realizáciu podporných aktivít projektu do maximálnej výšky 3 % schválených oprávnených výdavkov na realizáciu hlavných aktivít projektu, a to:
  • výdavky na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane položkovitého rozpočtu, maximálne však do výšky 500.000,- Sk vrátane DPH a
  • výdavky spojené s informovaním a publicitou v súvislosti s realizáciou projektu, maximálne však do výšky 15.000,- Sk vrátane DPH.

Neoprávnené výdavky:

 1. budovanie nových alebo rekonštrukcia existujúcich parkovísk,
 2. budovanie nových ciest a chodníkov v mestách a obciach,
 3. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest (diaľničných úsekov, rýchlostných komunikácií, ciest I., II. a III. triedy a pod.),
 4. modernizácia, rekonštrukcia a zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu existujúcich úsekov ciest, odstraňovanie nevyhnutných technických parametrov ciest, odstraňovanie kritických nehodových lokalít,
 5. budovanie a rekonštrukcia inžinierskych sietí (vodovodov a kanalizácií),
 6. budovanie a rekonštrukcia krytých športovísk a športových hál.

Dokumenty k výzve: