OP KaHR: Podpora budovania hnedých priemyselných parkov (KaHR-12VS-0801)

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo hospodárstva SR / Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO)

SARIO zverejnilo 12. mája 2008 výzvu s rozpočtom 1,4 mld. korún, z ktorej obce, mestá a VÚC môžu financovať výstavbu a revitalizáciu infraštruktúry hnedých priemyselných parkov, teda starých priemyselných zón (“brownfields”). Termín na predloženie projektov stanovuje grantová schéma na 17. október 2008, pričom ich veľkosť by sa mala pohybovať od 200 000 eur (asi 6,3 mil. Sk) do  10 000 000 eur (314 mil. Sk). Výška spolufinancovania žiadateľom je minimálne 5% z oprávnených nákladov. Celková nákladnosť projektu by nemala presiahnuť 50 mil. eur (asi 1,5 mld. korún). 

Analýza výzvy

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 • Prioritná os:   1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti
  • Opatrenie: 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Kód výzvy:   KaHR – 12VS – 0801

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva
Implementačná agentúra (SO/RO): Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO

Charakter výzvy: uzavretá výzva
Trvanie výzvy: 12. mája 2008 – 17. máj 2008, 16. 00 hod.

Oprávnené regióny: všetky kraje okrem Bratislavského kraja (Cieľ Konvergencia): Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a  Košický

Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor

 • vyšší územný celok;
 • obec a mesto.

Trvanie projektu:  max. 36 mesiacov

Oprávnené aktivity:

V rámci tejto výzvy sú oprávnené aktivity zamerané na výstavbu a revitalizáciu infraštruktúry hnedých priemyselných parkov (rekonštrukcia a modernizácia, prípadne rozšírenie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie).

Oprávnené náklady / výdavky:

 • výdavky na technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby, resp. ich adaptácia na konkrétny projekt;
 • výdavky na búracie práce a asanáciu územia;
 • výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a obnovu budov priamo spojených s projektom;
 • výdavky na odstránenie starých ekologických záťaží (len tých, ktoré sú spojené s prípravou územia na podnikanie pre investorov) na základe environmentálneho auditu alebo iného adekvátneho dokumentu potvrdzujúceho kontamináciu miesta realizácie projektu, ktorý musí byť predložený spolu s projektom; výdavky na odstránenie starých ekologických záťaží nesmú presiahnuť 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu;
 • výdavky na obstaranie nehnuteľného majetku (pozemkov a budov) k pôvodnému majetku za účelom dosiahnutia cieľa stanoveného v projekte, pri splnení všetkých nasledovných podmienok:
  • obstaranie nehnuteľného majetku priamo súvisí s projektom, t.j. existuje priama väzba medzi obstaraním nehnuteľného majetku a cieľmi spolufinancovanej činnosti;
  • obstarávacia cena pozemkov nesmie presiahnuť 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu;
  • nehnuteľný majetok musí byť ocenený znaleckým posudkom  nie starším ako 3 mesiace nezávislým súdnym znalcom, potvrdzujúci, že kúpna cena nepresahuje obvyklú cenu v regióne;
  • nehnuteľnosť za posledných desať rokov neobdržala štátnu pomoc alebo podporu Spoločenstva, čo by v prípade spolufinancovania nákupu zo strany štrukturálnych fondov viedlo k duplicite pomoci;
  • výdavky na úhradu odvodov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a úhrada odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu.
 • Technickou vybavenosťou územia a inžinierskymi stavbami sa rozumie predovšetkým:
  • studne a prívody úžitkovej a pitnej vody;
  • kanalizácia, čistenie a vypúšťanie odpadových vôd vrátane prípadnej preložky vodovodného a kanalizačného zariadenia;
  • prívod a rozvod elektriny vrátane prípadnej preložky rozvodného zariadenia a elektrickej prípojky, stožiarov a transformačných staníc;
  • prívod plynu a plynová prípojka vrátane hlavného uzáveru plynu a preložky plynárenského zariadenia;
  • prístupové pozemné komunikácie, železničná vlečka, lanové a iné dráhy;
  • vodné cesty, vrátane prístavov;
  • telekomunikačné siete a zariadenia prípadne preložky týchto zariadení;
  • uskladnenie, druhotné využitie alebo odvoz a zneškodnenie odpadov;
  • k odvodneniu územia patrí okrem odvodnenia územia aj odvoz a uskladnenie ornice, pozemné práce a terénne úpravy;
  • oplotenie priemyselného parku, terénne úpravy.

Veľkosť projektu, spôsob financovania:

 • minimálna výška grantu:   200 000 eur
 • maximálna výška grantu:  10 000 000 eur
 • maximálna celková výška projektu: 50 000 000 eur
 • min. výška spolufinancovania žiadateľom 5%
 • NFP sa poskytuje formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie.

Prepočet na EUR sa vykoná kurzom stanoveným Národnou bankou Slovenska ku dňu podpisu zmluvy o NFP a vykoná ho SARIO.

Oprávnené obdobie  výzvy: 28. november 2007  – 31. október 2015. Akékoľvek výdavky realizované žiadateľom pred alebo po uvedenom období sú neoprávnené.

Špecifické ustanovenia a predpoklady poskytnutia pomoci

 • predloženie žiadosti o NFP vrátane príloh v stanovenej forme a termíne na SARIO a jej schválenie Výberovou komisiou;
 • obstarávanie tovarov, prác a služieb v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase začatia realizácie projektu;
 • v návrhu rozpočtu jasne vyznačiť položky, ktoré už boli zrealizované, resp. ktorých realizácia bola začatá pred podaním Žiadosti o poskytnutie NFP;
 • funkčnosť a trvalá udržateľnosť projektu i po ukončení finančnej pomoci;
 • súlad  projektu s regionálnou stratégiou (plány hospodárskeho a sociálaneho rozvoja, územené plány a pod.);
 • žiadateľ musí byť 100%-ným vlastníkom nehnuteľného majetku súvisiaceho s projektom. 
 • v prípade kúpy nehnuteľností musí mať podpísanú Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve k danej nehnuteľnosti (nerealizácia predmetnej zmluvy je dôvodom na ukončenie projektu zo strany SARIO);
 • vlastníctvo sa týka celého územia priemyselného parku, nie len k nehnuteľnostiam, na ktorých sa budú realizovať aktivity z prostriedkov NFP;
 • majetok nadobudnutý prostredníctvom NFP, resp. majetok súvisiaci s realizovaným projektom nesmie zmeniť majiteľa po dobu odpisovania predmetného majetku (účtovné odpisy);
 • prenájom priestorov, na výstavbu ktorých bola poskytnutá pomoc, sa musí realizovať v trhových cenách z dôvodu neposkytovania neadekvátnych a neprimeraných výhod zo strany prijímateľa potenciálnym investorom;
 • zabezpečenie spolufinancovania vo výške minimálne 5% oprávnených výdavkov na projekt z vlastných, resp. úverových zdrojov, ako aj všetkých neoprávnených výdavkov zadefinovaných v projekte;
 • právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer;
 • vytváranie nových pracovných miest;
 • predpoklad naplnenia indikátorov výsledku a dopadu projektu;
 • dopad projektu na životné prostredie.

Uzávierka prijímania Žiadostí o NFP:

Žiadosti o NFP je možné predložiť najneskôr do 17. októbra 2008 do 16:00 hod. na adresu SARIO. V prípade zasielania poštou alebo kuriérom je rozhodujúci termín odoslania Žiadosti o NFP na takúto prepravu.

 • Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie:

SARIO – Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Martinčekova 17
SK – 821 01 Bratislava

Tel: 02/58 260 446, 430
Mobil: 0910/ 828 267
Fax: 02/58260109
e-mail: fondy@sario.sk
  
Informačné semináre k výzve:

 • Trenčín: 26. mája od 9:00  – 13:00 v zasadačke Úradu TSK, Hviezdoslavova ulica
 • Nitra: 27. mája od 9:00  – 13:00 v kongresovej sále Agroinštitútu, Akademická 4
 • Trnava: 28. mája od 9:00  – 13:00 v Aule Trnavskej Univerzity, Hornopotočná 23 

Presné znenie výzvy vrátane príloh nájdete na stránke agentúry SARIO a MH SR.

Dokumenty výzvy: