OP V: ŠPÚ hľadá nových jazykárov pre 1. stupeň ZŠ

Krátka správa:

Koncepciu vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných schválila vláda vlani v septembri. Táto stanovuje povinnosť riaditeľom škôl zaviesť 1. cudzí jazyk už na 1. stupni ZŠ od 3. ročníka. Okrem legislatívnych noriem rozhodlo ministerstvo nasadiť do uplatňovania tejto požiadavky aj eurofondy z Operačného programu Vzdelávanie (OPV). Vo februári 2008 poveril rezort školstva cez priame zadanie národným projektom  „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“ jemu podriadený Štátny pedagogický ústav.  Prípravy projektu skončili 22. apríla 2008.

Hovorkyňa ministerstva školstva Dana Španková potvrdila redakcii EurActiv.sk, že návrh projektu ŠPÚ riadiacemu orgánu OPV predložil. Obsahuje spôsob, podmienky a termíny jazykového vzdelávania učiteľov 1. stupňa a učiteĺom cudzích jazykov na 2. stupni základných škôl umožní doplnenie kvalifikácie o didaktiku cudzích jazykov pre 1. stupeň.

Projektom sa má získať dostatok kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ v prechodnom a dlhodobom období.

V týchto dňoch zverejnil ŠPÚ na svojich stránok výzvu, aby sa do 10. júla 2008 do vzdelávania prihlásili jednak kvalifikovaní učitelia z 1. stupňa ZŠ, ktorí nemajú ale vzdelanie pre pre vyučovanie cudzieho jazyka a tiež učitelia 2. stupňa ZŠ, ktorí aprobaciu pre vyučovanie cudzieho jazyka majú a môžu si ju rozšíriť si vzdelanie o pedagogicko-psychologické základy a didaktiku výučby cudzieho jazyka pre 1. stupeň ZŠ. Druhostupňoví učitelia sa môžu zúčastniť vzdelávania len v prípade, že riaditeľ ZŠ nemôže prihlásiť z objektívnych dôvodov (nezáujem učiteľa, dôchodkový vek učiteľa, nedostatok učiteľov na
1. stupni ZŠ, atď.) kvalifikovaného učiteľa 1. stupňa.

Každá základná škola, ktorej učitelia sa zúčastnia na vzdelávacích aktivitách projektu, získa najmodernejšiu didaktickú techniku (1 dataprojektor a plátno, príp. interaktívnu tabuľu) a pre každého frekventanta bude zakúpený 1 laptop so softvérom, ktorý bude využívať počas vzdelávania a vo výchovno-vzdelávacom procese. Po ukončení vzdelávania sa stane laptop majetkom školy.

Dlźka vzdelávania bude závisieť od jaykových predpokladov vybraných frekventantov a bude sa pohybovať od 2 do 8 semestrov.

Prihlášky je potrebné zaslať na adresu ŠPÚ do 10. júla 2008:

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8
830 00 Bratislava.
E-mail: katarina.vaskaninova@statpedu.sk


Prihlášku si stiahnite tu: