OP ŽP 3.1 Ochrana ovzdušia (II) (OPŽP-PO3-08-03)

Názov:  
OP ŽP 3.1 Ochrana ovzdušia (II) (OPŽP-PO3-08-03)

Webstránka zverejnenia výzvy:

na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02/5956 2522
e-mail: info@enviro.gov.sk

Ciele programu:  

 • Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
 • Špecifický cieľ: Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR.
 • Operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia
 • Hlavným zameraním operačného cieľa 3.1 je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok.
 • Prioritná téma EK: 47 Kvalita vzduchu

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj

Minimálna výška kofinancovania v % :   5 %

Maximálna výška prí­spevku: celk. náklady neprevyšujú sumu 25 miliónov EUR

Minimálna výška prí­spevku:    nestanovená

Vyčlenený rozpočet výzvy:    9 464 015 EUR

Adresa implementačnej agentúry:  
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia / Sekcia environmentálnych programov a projektov

Konečný termí­n predloženia žiadosti:    22.8.2008

Dátum zverejnenia výzvy:  22.5.2008

Podporované aktivity:   

 • II. skupina aktivít: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia :
 • A. plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby
 • B. náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane autobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom)
 • C. náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou

Názov opatrenia:    Ochrana ovzdušia

Názov priority:
Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Skratka programu:    OP ŽP

Názov programového dokumentu:    OP Životné prostredie 2007 – 2013

Typ fondu:    štrukturálne

Oblasť podpory:  

 • Doprava
 • Životné prostredie

Sektor:

 • Verejný
 • Súkromný

Oprávnení­ žiadatelia:

 • Mestá a obce a nimi zriadené organizácie
 • VÚC a nimi zriadené organizácie

Ďalší oprávnení žiadatelia:  
V súkromnom sektore sú oprávnenými žiadateľmi právnické osoby oprávnené na podnikanie vo verejnej mestskej a medzimestskej osobnej doprave, na ktoré sa nevzťahujú schémy štátnej pomoci. Pri rozhodovaní, či sa na subjekt vzťahuje alebo nevzťahuje schéma štátnej pomoci je potrebné postupovať podľa prílohy č.1 príručky pre žiadateľa o NFP pre ERDF/KF.