Operačný program Informačná spoločnosť zverejnený na internete

Krátka správa

Na internetovej stránke Úradu vlády (ÚV) SR si môže každý preštudovať oficiálny návrh Operačného programu Informačná spoločnosť (OP IS). Ide o dokument, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na projekty informatizácie spoločnosti zo zdrojov Európskeho regionálneho rozvojového fondu. Východiskom pre OP IS je  vízia dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska, ktorá je formulovaná ako „Celková konvergencia ekonomiky SR priemeru EÚ 15 cestou trvalo udržateľného rozvoja“. OP IS nadväzuje na strategické dokumenty EÚ a SR, predovšetkým na Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (tzv. Národná lisabonská stratégia) a Národný program reforiem SR.

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť Dušan Čaplovič v tejto súvislosti upozorňuje, že „v oblasti informatizácie je prepad medzi SR a krajinami EÚ najvýraznejší. Pritom práve ona stimuluje ekonomický rast a produktivitu práce, vytvára nové pracovné miesta a ekonomické aktivity, zvyšuje podiel pridanej hodnoty a koncentruje najvyšší inovačný potenciál. Nové informačné a komunikačné technológie odstraňujú geografické a ľudské bariéry, podporujú konkurencieschopnosť v globálnej ekonomike a v konečnom dôsledku sú základným predpokladom a jedným z najvýznamnejším stimulom rozvoja spoločnosti postavenej na vedomostiach.“

Na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 zo dňa 8. 10. 2006 sa stal ÚV SR riadiacim orgánom pre tento operačný program. Podľa premiérovho poradcu pre „eurofondy“ Štefana Adamca vznikol návrh OP IS v spolupráci so sekciou informatizácie spoločnosti MDPT SR  a s ministerstvom financií. „MDPT SR zabezpečilo vypracovanie zadania pre výberového konanie ex-ante hodnotenia OP IS. Priebežné výsledky ex-ante hodnotenia OP IS by mali byť vypracované do konca mesiaca november 2006  a konečné ex-ante hodnotenie OP IS by malo byť spracované do konca mesiaca december 2006.“

Podľa šéfky sekcie pre informatizáciu spoločnosti Denisi Žilákovej podstatné časti OP IS už boli prediskutované s mnohými odborníkmi. Dokument sa delí na tri prioritné osi:  Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu. „Sú už načrtnuté  určité finančné plány na jednotlivé roky, aj kompetencie riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, ktoré budú premietnuté do zmluvy o delegovaní právomoci, ako aj indikované návrhy na odbory.“ D: Žiláková si myslí, že ústredný orgán štátnej správy, ktorý bude implementovať OP IS  by mal aj programovať, teda vytvárať samotné projekty a výzvy. Operačný program sa bude implementovať tak, že na základe štandardov pracovná skupina  určí spôsob, ako sa budú vyhlasovať výzvy aj na iných ministerstvách.

Pripomienky k OP IS je možné zasielať do 23. novembra 2006 (štvrtok)  na e-mailovú adresu  marek.canecky@vlada.gov.sk