Nitriansky kraj súčasťou programu „URBACT II“ s projektom OPENCities

Účel a cieľ

URBACT II (program mestského rozvoja) je výmenný a vzdelávací program pre mestá, ktoré prispievajú k iniciatíve Európskej komisie „Regióny pre ekonomickú zmenu“. Program je zameraný na štrukturálnu pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa európskej územnej spolupráce vo všetkých členských štátoch za účasti Nórska a Švajčiarska.

Cieľom programu je podporovať spoluprácu v oblasti rozvoja miest a posilňovať výmenu skúseností medzi európskymi mestami. Jeho celkový rozpočet predstavuje približne 68 miliónov EUR.

Program je zameraný najmä na:

 • získavanie nových poznatkov z výmen medzi partnermi v rámci programu URBACT, ktorí si navzájom vymieňajú skúsenosti a osvedčené postupy, vyvodzujú závery a vychádzajú z nich, pričom uplatňujú tematický prístup a odborné znalosti,
 • šírenie a prenos osvedčených postupov a skúseností získaných z výmien s cieľom sprístupniť ich všetkým európskym mestám,
 • pomoc tvorcom politík, ľuďom z praxe a vedúcim operačných programov pri vymedzovaní miestnych akčných plánov s priamym dosahom na miestne postupy a politiky rozvoja miest.

URBACT II slúži na vytváranie tematických sietí a pracovných skupín („projektov“) – každý projekt v zásade pozostáva z miest, môžu sa však zapojiť aj miestne orgány, univerzity a výskumné centrá.

Každý partner projektu musí vypracovať miestny akčný plán, s pomocou miestnej podpornej skupiny. Vzájomná výmena poznatkov medzi rôznymi tematickými sieťami a pracovnými skupinami má zároveň zabezpečiť, aby URBACT II mohol v čo najväčšej miere čerpať z dostupných poznatkov a skúseností.

URBACT II je takisto významným nástrojom pre iniciatívu „Regióny pre ekonomickú zmenu.“ Jedným z kľúčových prvkov tejto iniciatívy je prepojenie projektov v rámci URBACT II s príslušnými regionálnymi alebo celoštátnymi operačnými programami financovanými zo štrukturálnych fondov. Navrhované pevné väzby medzi mestskými správami a riadiacimi orgánmi tak môžu priniesť obojstranný úžitok: prínosom pre riadiace orgány sú lepšie pripravené žiadosti o projekty a mestá majú výhodu spočívajúcu v priamej komunikácii a interakcii s orgánmi zodpovednými za poskytovanie finančných prostriedkov.

Priority

Program URBACT II je zameraný na tieto priority spolupráce:

 • Priorita 1: Mestá, hnacie prvky rastu a zamestnanosti [približne 44 % celkového financovania v rámci EFRR]

Hlavné podtémy:

 1. podpora podnikania,
 2. zlepšovanie inovácií a znalostnej ekonomiky,
 3. zamestnanosť a ľudský kapitál (zamestnateľnosť, kvalifikácia, prístup na trh práce, systémy vzdelávania a odbornej prípravy, tvorba pracovných miest najmä pre znevýhodnené skupiny a oblasti).
 • Priorita 2: Atraktívne a súdržné mestá [približne 50 % celkového financovania v rámci EFRR]

Hlavné podtémy:

 1. integrovaný rozvoj znevýhodnených oblastí a oblastí vystavených riziku znevýhodnenia – bývalé priemyselné areály, vnútorné časti miest, zanedbané okrajové oblasti,
 2. sociálna integrácia: bývanie, riadenie prisťahovalectva, mladí ľudia, zdravie, bezpečnosť, IKT, kultúra,
 3. otázky životného prostredia: odpad, lepšie monitorovanie životného prostredia, lepšia kvalita vzduchu; kvalita vody a dodávka vody; obnoviteľné energie, politiky integrovanej dopravy, prechod na recyklujúcu spoločnosť,
 4. správa a plánovanie miest: plánovanie miest, viacúrovňová správa, účasť občanov, územná správa (horizontálna a vertikálna).
 • Priorita 3: Technická pomoc [6 % celkového financovania v rámci EFRR]

Technická pomoc je dostupná na účely zabezpečenia efektívnejšieho a účinnejšieho riadenia programu URBACT II. Riadiaci orgán poveruje zabezpečením technickej pomoci najmä sekretariát programu URBACT.

Na Slovensku sa ako jediný do programu URBACT II zapojil Nitriansky samosprávny kraj prostredníctvom projektu OPENCities. Hlavnou myšlienkou projektu OPENCities je zhodnotiť atraktívnosť a otvorenosť miest a regiónu pre medzinárodnú populáciu. Projekt medzinárodnú komunitu chápe nielen z pohľadu jej vplyvu na trh práce, ale veľmi dôležitým aspektom je práve jej príspevok k lepšej kvalite života a k zvýšeniu atraktívnosti mesta a regiónu pre medzinárodné akcie, investorov a návštevníkov. V čase globalizácie, a s tým súvisiacej internacionalizácie obyvateľov miest a regiónov, projekt OPENCities prináša jedinečnú príležitosť podporou ľudskej diverzity zabezpečiť ekonomický úspech miest a regiónov.

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa prioritných osí (v eurách)

Priorita

Príspevok EÚ

Vnútroštátny príspevok

Celková výška financovania

Centrálny príspevok

Miestny príspevok

1

23 462 849

1 238 299

4 181 845

28 882 993

2

26 657 170

1 311 128

5 142 980

33 111 278

3

3 199 151

2 624 453

0

5 823 604

Spolu

53 319 170

5 173 880

9 324 825

67 817 875

Riadiacim orgánom programu je Francúzske ministerstvo pre mestskú politiku.

Kontaktné údaje a ďalšie informácie o programe na tejto linke