Parlament a Rada v spore o LIFE+

Krátka správa:

LIFE (finančný nástroj pre životné prostredie) funguje v rámci Únie od roku 1992. Slovensko sa ho zúčastňuje od roku 2002. Okrem členských krajín ho môžu využívať aj kandidátske, pristupujúce a susediace krajiny. Hlavným cieľom programu LIFE je podporovať aktivity, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie a prispievajú k implementácii, aktualizácii a rozvoju environmentálnej politiky a legislatívy Spoločenstva.

Člení sa na 3 podprogramy:

  • LIFE – Príroda (Nature),
  • LIFE – Životné prostredie (Environment),
  • LIFE – Tretie krajiny (Third countries).

V týchto dňoch začínajú sa rokovania v zmierovacom výbore ohľadne zhody v spore o finančný nástroj programu LIFE+. EP v druhom čítaní hlasovaním (24. októbra 2006) sa vyjadril proti „renacionalizovaniu“ programu LIFE a potvrdil úlohu Komisie, ktorá na´dalej zodpovedá za nasmerovanie environmentálnej politiky. Poslanci EP odmietli pozíciu Rady, ktorá žiadal, aby najmenej 80 % rozpočtu programu riadili priamo členské krajiny. EP sa tak postavil 525 hlasmi za správu spravodajkyne Marie Anne Isler Béguin (Zelení).

Kvôli rozdielnym postojom Rady a Parlamentu sa návrh pre zriadenie LIFE+ dostal do zmierovacieho konania. Paradoxne, Komisia podporovala návrh Rady delegovať riadenie veľkej časti programu na členské štáty, nakoľko trpí nedostatkom ľudských kapacít pre implementáciu programu. Poslanci EP tiež žiadajú navŕšiť rozpočet LIFE o približne 100 mil. eur a chcú, aby sa najmenej 55 % peňazí určilo na podprogram „Príroda“.  Aby sa vyhlo stopnutiu financií na projekty v prípade predĺženia schvaľovacieho procesu, vyzval Parlament Komisiu, aby zaistila pokračovanie programu v 2007.

Program LIFE: 2750 projektov = 1,35 mld. eur na životné prostredie

Od roku 1992 sa z prostriedkov LIFE spolufinancovalo 2750 projektov a na ochranu prírody a životného prostredia sa vynaložila čiastka približne 1,35 mld. eur. Na roky 2007 – 2013 sa navrhuje programu rozpočet vo výške približne 1,9 mld. eur. Na Slovensku za program LIFE zodpovedá odbor sektorového koordinátora zahraničnej pomoci na Ministerstve životného prostredia.